Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 6A kapitel 2

Skapad 2020-09-14 13:18 i Fjälkestads skola Kristianstad
Planering utifrån favoritmatematik 6A
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att få lära dig mer om bråk och proportionalitet.

Innehåll

Syfte

 • Få ökad förståelse för bråk och proportionalitet.

Lärandemål

 • Känna igen och skriva bråk som bråkform och blandad form.
 • Kunna addera och subtrahera både liknämniga bråk och bråk med olika nämnare.
 • Kunna omvandla bråk från bråkform till blandad form och tvärtom.
 • Kunna förkorta och förlänga bråk.
 • Förstå och rita grafer som visar proportionella samband.

Undervisning

Du kommer att få: 

 • Lyssna till och vara delaktig vid genomgångar.
 • Arbeta enskilt och i par, både i boken och problemlösning kopplat till området. 

 Bedömning

 • Du kommer att bedömas utifrån lärandemålen och har möjlighet att visa vad du kan under lektioner och vid områdets avslutande test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bråk och proportionalitet

🟠
🟡
🟢
Problemlösning
Du kan till viss del tolka och välja strategi för att lösa ett problem. Du använder dig av en metod som till viss del fungerar.
Du kan till stor del tolka och välja strategi för att lösa ett problem. Du använder dig av en metod som till stor del fungerar.
Du kan med säkerhet tolka och välja strategi för att lösa ett problem. Du använder dig av en metod som fungerar väl och är effektiv.
Förklara och resonera
Du kan delvis förklara hur du löst uppgiften och resonerar till viss del om rimlighet. Du kan bidra till något förslag på alternativ lösning
Du kan förklara hur du löst uppgiften på ett ganska väl fungerande sätt. Du resonerar utvecklat om rimligheten. Du kan ge förslag på ett annat sätt att lösa uppgiften.
Du kan förklara hur du löst uppgiften på ett tydligt och väl fungerande sätt. Du kan föra ett välutvecklat resonemang om rimligheten. Du kan ge flera förslag på andra sätt att lösa uppgiften.
Matematiska begrepp
Du förstår till viss del begreppen och hur du ska använda dessa för att utföra beräkningar.
Du förstår till stor del begreppen och hur du ska använda dessa för att utföra beräkningar.
Du förstår begreppen och kan använda dig av dessa för att utföra beräkningar med stor säkerhet
Beskriva begrepp med matematiska utrycksformer
Du kan till viss del använda ord, bilder och symboler för att utföra och beskriva enkla uträkningar. Du kan delvis förklara och växla mellan olika matematiska begrepp, tex bråkform och blandad form, och förklarar hur dessa hänger ihop
Du kan till stor del använda ord, bilder och symboler för att utföra och beskriva uträkningar. Du kan till stor del förklara och växla mellan olika matematiska begrepp, tex bråkform och blandad form, och förklarar hur dessa hänger ihop.
Du kan på ett säkert sätt använda ord, bilder och symboler för att utföra och beskriva uträkningar. Du kan på ett säkert sätt förklara och växla mellan olika matematiska begrepp, tex bråkform och blandad form, och förklarar hur dessa hänger ihop.
Välja och använda matematiska metoder
Du använder dig till viss del av fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget. Du är till viss del säker vid användandet av metoderna.
Du använder dig för det mesta av fungerande metoder och anpassar oftast metoderna till sammanhanget. Du är till stor del säker vid användandet av metoderna.
Du använder dig av fungerade metoder med anpassning till sammanhanget. Du visar en stor säkerhet i användandet av metoderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: