Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och språk - Tallen

Skapad 2020-09-14 13:37 i Björkbackens förskola Bollnäs
Förskola
Vår planering under ht-20 och delar av vt-21 kommer fokusera på värdegrundsarbete och språk. På grund av pågående pandemi behöver vi arbeta tillbaka gruppen igen som blivit splittrad (på grund av mycket utevistelse). Många barn har även ett svagt språk som behöver stärkas.

Innehåll

Nuläge

Vi har efter sommaren en ny grupp där några barn flyttat över från småbarnsavdelningen och några nya barn har skolats in. 

På grund av Corona pandemin har större delen av verksamheten bedrivits utomhus en lång tid. Barngruppen har blivit splittrad och vi känner att vi tappat grupptillhörigheten. Har även varit svårt för de nya barnen att komma in sig i gruppen. Det har uppstått många konflikter och de har svårt att hantera situationerna som uppstår.

Många barn i barngruppen har ett svagt språk, med otydliga uttal och brister i språkförståelsen.   

Mål

- Vi vill ha trygga barn och fokus blir att bygga trygga relationer. 

- Stärka barnens språkförmåga.

Syfte

Skapa trygghet för att möjliggöra lärandet.

Utveckla samarbetsförmåga, konfliktlösning, stärka individen och skapa gruppkänsla.

Utveckla sitt språk för att kunna uttrycka sin tankar, kommunicera och berätta.

Genomförande

Vi delar barngruppen i mindre grupper vid varje tillfälle. På måndagar planerar vi uppdelningen av gruppen utifrån barnens vistelsetider. 

Vi planerar en aktivitet för hela veckan och målet är att alla barn får vara med om samma aktivitet. Under början av hösten arbetar vi med värdegrundsarbete, - hur vi är mot varandra, lära känna varandra och att hitta en trygghet i gruppen. Detta gör vi genom att barnen får prata och diskutera utifrån bilder, filmer och berättelser med olika dilemman. Barnen får träna på att sätta ord på känslor, träna på att lyssna på varandra, våga prata inför gruppen och lära sig visa hänsyn. 

Senare kommer vi att fokusera på språket såsom uttal, kommunikation, språkförståelse och språklig medvetenhet. Detta gör vi genom att läsa mycket böcker, flanosagor, sjunga sånger, rim och ramsor, gåtor, munmotorik och vi kommer att göra iordning en läshörna.

Digitala verktyg kommer att användas som hjälpmedel där barnen får prova att göra egna sagor. 

Vi kommer att arbeta utifrån den här planeringen under ht-20 och delar av vt-21. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar genom att knäppa kort med iPad, minnesanteckningar, reflektion i arbetslaget och lärloggar på unikum.

All personal dokumenterar.

Ansvar

All personal ansvarar.

Uppföljning

Varje vecka planerar och reflekterar vi arbetets gång i arbetslaget. Vi reflekterar i en egen anteckningsbok efter att vi haft grupp och sammanställer sedan för ett individuellt lärloggsinlägg på unikum. Utifrån våra reflektioner och analyser kan vi se var vi befinner oss, vad vi behöver arbeta mer med och planera hur vi går vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: