👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema färg

Skapad 2020-09-14 15:36 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
Vi kommer att arbeta med färger genom olika aktiviteter och upplevelser.

Innehåll

Bakgrund

Genom att utgå från Babblarna och deras färger och genom olika former av skapande, lek, sång, rörelse och berättande vill vi ge barnen ett lärande, en förförståelse via deltagande, upplevelser och erfarenheter. Genom en medvetenhet om språkets vikt för deltagande och lärande är språkutveckling och det muntliga en stor del av vårt sätt att arbeta. Vi kommer även att använda oss av språklig förstärkning med hjälp av TAKK, teckenkommunikation.

 

Mål/Syfte

 • Att få uppleva olika former av skapande och genom sitt skapande få uppleva glädje och tro på sig själv och sitt kunnande. Få växa genom att känna jag kan, jag vågar.
 •  
 • Att lära sig att delta i samtal, berättande och aktiviteter där man får vänta på sin tur, lyssna på andra - visa hänsyn. Samt även ges en förförståelse för om hur en demokrati fungerar.
 •  
 • Att öka barnens språkförståelse och ordförråd, samt ge dem redskapet TAKK för en förstärkning av det talade språket eller för att ha ett verktyg att göra sig förstådd med utan det talade språket.
 •  
 • Att i det språkliga samspelet stimulera barnen till att se samband, ge barnen tid och redskap för att fundera, komma med lösningar, ställa frågor, förslag och påståenden.
 •  
 • Att uppleva med hela kroppen och olika sinnen.
 •  
 • Att genom olika former av rörelse träna sin motorik och därigenom öka barnens möjligheter till lärande, samt ge barnen en förförståelse av glädjen och vikten av rörelse för att må bra. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18