Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bu och Bä

Skapad 2020-09-14 17:36 i Iskällan förskola Kungälv
Förskola
Vi kommer att arbeta med Bu och Bä och litteraturen som utgångspunkt. Figurerna Bu och Bä följer med barnen till skogen och är med på samlingar, sagostunder och aktiviteter på avdelningen. Vi arbetar med natur- teknik och matematik men även språk och skapande ihop med Bu och Bä.

Innehåll

Mål

 • Vi vill väcka barnens nyfikenhet på det som finns i naturen

 • Göra barnen uppmärksamma på årstiders växlingar

 •  Att barnen ska få möjlighet att tillägna sig nya begrepp och ord 

 • Fysisk aktivitet  - Vi vill att barnen ska utveckla sin motorik och koordinationsförmåga.

 • Upptäcka, uppleva och förundras av olika experiment, vardagsteknik samt andra frågor som Bu och Bä ställer till barnen. 

 • Vi vill uppmuntra barnen att läsa böckerna  att lära känns karaktärerna Bu och Bä. Boksamtal, vi ritar karaktärerna och delar av händelser i böckerna och pratar om de. 
 • Att måla, rita och arbeta med att skapa figurerna och material till sagolåda och flanosagor och att lyssna till sagorna och att berätta sagorna för varandra med hjälp av rekvisitan. 

 • Läsa böckerna om och om igen. Utforska böckerna med olika ”glasögon”. Antal och former i böckerna. Hur många..? Ser vi några rektanglar... hur många kvadrater...  cirklar.... finns det något i form av en rektangel..

Metod

 • I skogen på vår förskolegård utforskar vi ihop med barnen på olika sätt. Vi har haft fokus på natur-teknik ute med de äldsta en dag i veckan men vi alla upptäcker växter och djur som finns i skogen. Vi samlar material som vi tillsammans med barnen tittar på och pratar om för att utöka ordförrådet om temat. Vi sorterar, jämför och räknar tex pinnar,  ekollon och löv. Ihop med barnens tankar och frågor funderar vi, hittar lösningar och lär oss tillsammans. Vi använder material från skogen att skapa med. Vi följer årstidernas växlingar bla genom att studera och fota samma träd i skogen. Vi har valt att stanna i vår skog på gården för att barnen ska få utforska sin närmiljö än mer, barnen ska känna igen sig samt för att de ska kunna fortsätta sitt utforskande ihop med sin lek ihop från förra tillfället men även uppmuntra till fortsatt lek vid nästa tillfälle. I vår skog finns stora ytor för fysisk aktivitet, gå, hoppa, klättra och springa fritt i kuperad terräng. 

 • Vi kommer att arbeta med språk, läsa böckerna, skapa sagolåda, flanosaga. Vi använder projektorn till att läsa böckerna så att alla ser texten, bokstäverna samtidigt som vi läser. Vi planerar att dramatisera någon av böckerna. Vi kommer också att fokusera på matematik när vi läser litteraturen. 

 

Dokumentation

 • Vi dokumenterar i text och bild på Blåvingens lärlogg på unikum.

 • Barnen får olika typer av uppgifter bl a att rita, måla, skapa som blir barnens sätt att dokumentera. 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: