👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamheten Maneten 2020/2021

Skapad 2020-09-14 18:41 i Kastellegården förskola Kungälv
Förskola
Utbildning i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som vi kallar grundverksamhet. Grundverksamheten är diskuterad, överenskommen och nedskriven i arbetslaget. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

 

Grundläggande värden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla följande;

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna och ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Beskriv hur ni undervisar för att ge barnen förutsättningar att utveckla dessa värden. 

 

Vi bemöter barnen och föräldrarna med respekt och utifrån deras förutsättningar.

Vi arbetar för att få en gruppkänsla och en grupptillhörighet genom att bla jobba med en närvarotavla, gemensam fruktsamling med namnsång.

Vi lär barnen en grundstruktur över en dag på Maneten genom att ha fasta rutiner och tydliggör det för barnen med ett bildschema över dagens aktiviteter.

Vi har en tydlig och rak kommunikation med varandra.

Vi ser oss pedagoger som viktiga förebilder för barnen och bemöter dem utifrån deras intresse, försöker förstå deras tankar och stödjer dem till att se lösningar i samspelet

Grunden i vårt arbete är att alla ska få komma till tals, extra viktigt vid konflikter. Vi som vuxna finns med i barnens samtal och hjälper dem att lyssna färdigt på varandra och hjälper dem sätta ord på känslorna.

Vi jobbar med turtagning, där behovet  ibland måste få styra.

Vi strävar efter att ha en inkluderande verksamhet där varje barn ska möjlighet till inflytande, delaktighet och självständighet.

Vi fördjupar oss inom vissa ämnen under kortare tema veckor under året ex, rocka sockorna, FN/barnkonventionen, kompistemat. vi använder oss av kompisböckerna (barnkonvention o 10 kompisböcker)

 

Omsorgsrutiner

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

 

Beskriv vilka omsorgsrutiner ni har.

 

Vi ser rutiner och omsorgssituationer som viktiga lärtillfällen där barnen får möjlighet att utveckla språket i konkreta situationer.

 

Vi stärker upp gruppkommunikationen med bildstöd samt tecken som stöd till tal.

 

Varje barn har sin egen plats i tambur samt vid matbord.

 

Vi utgår från barnens intresse när vi planerar vår miljö och vad vi erbjuder barnen i leken. Vi organiserar "rum i rummen" för att möjliggöra för olika lekar att utvecklas och få avskildhet. Vi vuxna deltar som stöd i barnens lek då vi ser att det behövs för att trygga leken och för att utveckla lekförmågan.

 

Vi eftersträvar att göra vårt material så synligt och tillgängligt som möjligt för barnen.Vi hjälper barnen att ta ansvar för materialet. (tex användande o upplockning)

 

Vid personal frånvaro har vi som rutin att i möjligaste mån ordinarie personal arbetar nära barnen, byter blöjor och kommunicerar med vårdnadshavare detta för att skapa trygghet.

Lärmiljö

Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.

 

Beskriv hur ni organiserar barngruppens lärmiljö.

Vi organiserar våra lärmiljöer utifrån följande punkter:

Ateljémiljö- Tillgängligt material

Bygg- och konstruktionsmiljö,

Miljö för avskildhet såsom läsa, lyssna och berättande

Naturvetenskap, teknisk och laborativ miljö.

Fördjupningsmiljö kring interaktion och rollek-

Digital miljö - digitala verktyg används i alla rum

Vi tar hänsyn till barnens behov när vi skapar och utformar miljön ex, tillgängligheten för äldre/yngre barn (utvecklingsnivåer) samt även närheten till vuxna.

Ansvar och roller

Sammanfatta hur läroplanen definierar personalens olika ansvar och roller.

Riktlinjerna i läroplanen anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå. Vårt uppdrag är att ge varje barn en trygg omsorg samt (optimalt) främja alla barns utveckling och lärande. 

Beskriv hur arbetslaget fördelar ansvar.

Beskriv hur arbetslaget fördelar ansvar. På Maneten arbetar vi i ett arbetslag där vi ger varandra förutsättningar och utrymme så att olika ansvarsuppgifter fördelas utifrån personlig och yrkesmässig kompetens. Vi strävar efter att ha en öppen arbetsmiljö där vi stöttar och vågar utmana varandra för att utveckla det pedagogiska arbetet. Det yttersta ansvaret ligger hos rektorn därför ger vi hen insyn i verksamheten genom uppdatering om nuläget.

Delaktighet och inflytande

Sammanfatta hur läroplanen definierar barns delaktighet och inflytande.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Vi ska ge barnen förutsättningar för att utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin och andras situation.

Beskriv hur ni undervisar.

Stöd och stimulans

Sammanfatta hur läroplanen definierar stöd och stimulans.

Förskolan skall särskilt uppmärksamma alla barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så de kan utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utifrån sina behov och förutsättningar. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga, Lpfö 18 beskriver den vuxnes aktiva roll för att främja lek i att aktivt delta och genom att stödja kommunikationen barnen mellan. 

Beskriv hur ni undervisar.

Samarbete med hemmen

Sammanfatta hur läroplanen definierar samarbetet mellan förskola och hem.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. Arbetslaget skall hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barns integritet.

Beskriv era rutiner.

Hållbar utveckling

Sammanfatta hur läroplanen definierar hållbar utveckling.

Var och en som verkar i förskolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling. En positiv framtidstro skall prägla utbildningen på förskolan och ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och samhälle. Barnen skall också ges möjligheten att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Beskriv hur ni undervisar.

Kulturell mångfald

Sammanfatta hur läroplanen definierar Kulturell mångfald

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper- från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald.

Beskriv hur ni undervisar.

Vi ser kulturell mångfald som något som berikar vår grupp. Vi är lyhörda och intresserade av andra kulturer och har respekt för olikheter. Vi tar tillvara på barns nyfikenhet om andra kulturer, både de som finns i gruppen och övriga. Vi inhämtar kunskap om olika kulturer och ser ett stort värde i samarbete med vårdnadshavarna. Vi synliggör olika traditioner och språk genom bla. genom att ex, räkna på olika språk, lyssna på olika språk, prata om likheter och olikheter mellan olika kulturer. Vi använder oss av ugglosagor på olika språk. Vi planerar ha QR-koder med sånger från olika kulturer. Vi samarbetar med specialpedagog, tolkservice och kommunens integrationssamordnare.

 

 Jämställdhet

Sammanfatta hur läroplanen definierar jämställdhet.

Arbetslaget skall medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet. Förskollärare ska ansvara för att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet.

 

Beskriv hur ni undervisar.

Vi begränsar inte lärmiljöer och material till en viss åldersgrupp utan ser till varje barns förutsättningar. Barnen ska få möjlighet att vara i den miljön där de har störst möjlighet att utvecklas. 

Vår verksamhet genomsyras av att alla är olika och behöver olika förutsättningar för att i gemenskap med andra barn utvecklas till sin fulla potential, samt att få möjlighet att delta, påverka och känna sig tillfreds. Vi utvärderar hur den fysiska och psykosociala miljön påverkar barnen i gruppen och förändrar utbildningen efter det. Vi är medvetna om hur vårt bemötande av barnen påverkar deras bilder av varandra. Barn som ofta hamnar i situationer som påverkar deras roll i gruppen negativt får hjälp genom att vi lyfter dem i positiva sammanhang.  

 

Könsmönster, könstillhörighet

Sammanfatta hur läroplanen definierar könsmönster och könstillhörighet.

Förskolläraren ansvarar för att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet. Arbetslaget skall säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet.

Beskriv hur ni undervisar.

Vi analyserar litteraturen som används och ser till att den visar på mångfald.  I både planerad undervisning och spontana samtal så lyfter vi att familjer kan se olika ut och att en kärleksrelation inte alltid består av personer med olika kön.