Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2020-09-15 08:51 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
Vad är egentligen elektricitet? Hur kan man få ström från ett batteri? Vad leder ström bäst och varför? Vad är ett magnetfält och var finns de? Hur kan de ha så stor inverkan på oss och den miljö vi lever i? Och hur hänger egentligen elektricitet och magnetism ihop?

Innehåll

Syfte

Målet med arbetsområdet är att du ska lära dig mer om elektricitet och magnetism och hur det hänger ihop. 

Innehåll

Vi kommer att börja arbeta med grundläggande begrepp inom elektricitet, sedan övergå till begrepp inom magnetismen och till sist prata om hur elektricitet och magnetism hör ihop. Hela tiden visar vi och kopplar ihop det med vardagshändelser.

Frågeställningar

 • Vad är elektricitet?Hur fungerar det i ett batteri?
 • Statisk elektricitet,hur fungerar det? 
 • Spänning och ström, vad innebär det, vad är skillnaden och hur mäts det?
 • Resistans, vad är det ?
 • Kopplingsscheman: Seriekoppling och parallellkoppling-när används vad och varför?
 • Elsäkerhet, vad ska man tänka på?
 • Hur fungerar en magnet?
 • Vad är magnetfält, var finns de och hur påverkar de varandra?
 • Hur hänger el och magnetism ihop?
 • Vad är induktiont?
 • Hur fungerar en elmotor och en generator?

Begrepp

Likström, växelström, spänning, statisk elektricitet, resistens, magnetism, magnetfält, induktion.

Arbetssätt

Vi jobbar med texten i kapitlet El i Teknikboken

Eleven gör en egen fördjupning som redovisas för klassen ( Tid 2-3 min. )

I grupp planerar och bygger eleverna en bil med elmotor.

 

Kunskaper och redovisningssätt

Efter arbetsområdet vill jag att ni ska kunna besvara frågeställningarna här ovanför, du kommer få visa dina kunskaper:

 • Under lektionerna vid diskussioner och frågeställningar.
 • I ett prov på valda instuderingsfrågor och text i Teknikboken
 • Vid planering och genomförande av praktiskt arbete i grupp
 • Eleven gör en egen fördjupning som redovisas muntligt för klassen ( Tid 2-3 min. )

 

Uppgifter

 • Kahoot del 1

 • Forms

 • Instuderingsfrågor till texten i boken och muntlig redovisningsuppgift + P.P

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9

Matriser

Fy Tk
Bedömningsmatris ellära/magnetism

Grundnivå
--------------->
--------------->
Undersökningar, planering
Hur du planerar undersökningar så att den kan genomföras systematiskt.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du kan med hjälp formulera en planering som det går att arbeta systematisk utifrån.
Du kan formulera en planering som med lite bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera en planering som det utan vidare bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökningar, genomförande
Genomföra systematiska undersökningar.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du genomför undersökningar med vägledning utifrån tydliga instruktioner. Du använder utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du genomför undersökning med viss vägledning på ett genomtänkt sätt .Under undersökningen provar och omprövar du vid behov. Du använder utrustningen till det den är till för.
Du kan genomföra undersökningen på egen hand på ett genomtänkt systematiskt sätt. Du provar och omprövar i processen och vid behov. Du använder utrustningen effektivt och till det den är till för.
Undersökningar, reflektioner och slutsatser
Reflektera kring resultat (t.ex. jämföra, likheter/skillnader i resultat) och dra slutsatser.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du reflekterar kring resultatet på ett enkelt och konkret sätt genom att t.ex. hänvisa till din hypotes eller frågeställningen. Dina slutsatser kan kopplas till någon fysikalisk modell eller teori.
Du reflekterar kring resultatet och jämför det med din hypotes och frågeställningen. Dina slutsatser är kopplade till någon fysikalisk modell eller teori.
Du reflekterar kring resultatet och förklarar det tydligt med stöd av hypotesen och frågeställningen. I dina slutsatser för du ett väl utvecklad resonemang kring sambanden till fysikaliska modeller och teorier och felkällors inverkan.
Kunskaper och begrepp
Visa kunskaper genom användning, förståelse och förklaringar av begrepp. Atommodellen, ström, spänning, statisk elektricitet, urladdning, resistens, Ohms lag, magnetism, magnetfält, induktion.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du vet vad begreppen i begreppslistan innebär, kan para ihop dem med förklaringar och beskriva några. Grundläggande kunskaper inom ellära och magnetism.
Du kan med egna formuleringar förklara vad begreppen i begreppslistan innebär och visar på något samband mellan dem. Goda kunskaper inom ellära och magnetism.
Du kan förklarar ingående med egna formuleringar vad begreppen i begreppslistan innebär. Du visar på samband mellan dem och kan se något generellt drag som kopplar till andra sammanhang.( Du kan t.ex använda beräkningar för att visa.) Mycket goda kunskaper inom ellära och magnetism.
Resonera kring samband
Hur du för resonemang (analysera och visa samband, orsak och verkan) kring hur företeelser i vardagslivet/samhället kopplas ihop med elektricitet och magnetism.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du beskriver enklare samband med enstaka tydliga händelser och någon konsekvens. Du förklarar sambanden genom att t.ex. ge exempel på enstaka orsaker till händelserna. Till viss del underbyggt resonemangen om enkelt identifierbara sammanhang,
Du beskriver något svårare samband genom att beskriva vad olika händelser ger för konsekvenser. Du förklarar sambanden på ett tydligt sätt genom att beskriva någon orsak till händelsen och konsekvensen. Förklaringen grundar sig i någon fysikalisk princip. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa sammanhang.
Du beskriver svårare samband på ett tydligt sätt genom att förklara hur händelser och konsekvenser hör ihop. Du visar en god förståelse för helheten genom att t.ex.i flera led förklara sambanden mellan orsaker, händelser och konsekvenser. Förklaringarna utgår från fysikaliska principer Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: