Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och högläsning på Pluto

Skapad 2020-09-15 09:54 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Denna planering kommer att handla om språk och högläsning. Högläsning främjar barns språkutveckling och kommunikation. Vår språk- och högläsningsplanering går hand i hand med vår värdegrundsplanering då detta är något som vi dagligen håller levande i vår verksamhet. Vi kommer att prata mycket om språket, barnen kommer att lyssna på många olika böcker, samt att vi kommer börja introducera bokstäver då flera barn visat intresse för det. Undervisningens innehåll förändras efterhand utefter barnens intresse, en levande planering!

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften".

SMART-MÅL: 

•Barnen ska få kännedom om bokstäver och hur man ljudar bokstäver. 

•Barnen ska få ett större ordförråd till sina känslor genom högläsning (Värdegrundsarbetet med Kompisböckerna).

•Barnen ska få möjlighet att lyssna på högläsning och öva på sin hörförståelse samt efterföljande boksamtal.

Syfte:

Varför gör vi detta?

 Lpfö 18: 
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter”.

Barnkonventionen:
Artikel 12, "Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad".

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

•Högläsning från böcker samt digitala tjänster som appen Polyglutt där barnen även ska få möjlighet att själva scanna QR koder av böckerna med hjälp av iPad. Polyglutts fördelar är bland annat att där finns massvis med böcker, uppläsning på olika språk för att fånga de barn med annat modersmål samt hanteringen av en iPad till att tex scanna böckerna man vill ha. 

•Vi kommer att använda oss av andra digitala verktyg och koppla de till GOT, veckans Takk, veckans bokstav och veckans ord. Tex via pussel, foto, Youtube och film (via bland annat apparna IMovie och Stopmotion).

•Arbeta med takk-tecken. Vi har ”Veckans bok” och ”Veckans takk”. Veckans takk kommer att vara ett ord kopplat till veckans bok eller någon annan aktivitet som vi genomför. 

•Arbeta med olika bokstäver och ord som är aktuella i det vi arbetar/läser om. Bland annat genom att titta på programmet ”Bästa bokstaven” och arbeta med konceptet ”Grej of the day” (förkortas GOT) som baseras på barnens intressen. Barnen får en ledtråd som de får klura på, de får sedan gissa vad svaret kan vara och slutligen presenteras svaret och vi pedagoger berättar fakta kring det. En efterföljande aktivitet kopplat till GOT genomförs också.

•Väva in flerspråkigheten genom att barnens modersmål får synas och höras i verksamheten genom Grej of the day och de aktuella orden som vi arbetar med.

•Styrda samt ickestyrda aktiviteter som rim och ramsor och bygga/skriva bokstäver med hjälp av olika material. 

Med styrda aktiviteter menar vi de aktiviteter som vi pedagoger planerat att göra. Med ickestyrda aktiviteter menar vi att tex material ska finnas framme så att barnen själva ska kunna göra aktiviteter kopplat till planeringen. Tex att ha framme bokstäver att måla/skapa, digitala verktyg, böcker osv.

• Miljön: vi har utformat ett ”språkrum” där vi tänker ha aktiviteter kopplat till språket. Vi har utformat miljön med bland annat bokstäver och böcker för att inspirera barnen.

• Barnens delaktighet och inflytande: de kommer få möjlighet att ibland själva välja vilka böcker som ska läsas, de kommer få uttrycka sig genom emojis som föreställer en tumme upp och en tumme ner samt en glad smiley och en ledsen smiley. Detta eftersom alla barn inte alltid vill uttrycka sig verbalt. Barnen kommer på så sätt få ge sin åsikt kring aktiviteterna vi genomför i verksamheten. 

• Värdegrund: vi kommer prata mycket med barnen om böckernas värde. Vi förklarar och visar dem hur de ska hantera böckerna och att de ska vara aktsamma med dem. 

• Dokumentation: på Unikum i bland annat ”veckans händelse” men även inne på avdelningen där vi sätter upp dokumentationen på väggarna.

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: