Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Siluettens GPP 20/21

Skapad 2020-09-15 12:56 i Lineheds förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Beskrivning av tema/projekt. Tänk på att samtliga kursiva hjälptexter är just hjälptexter och bör raderas innan du publicerar din planering.

Innehåll

Barns röster i en hållbar värld med början i Halmstad

Utvecklingsområden

Från föregående SKA-arbetes analys - Vad ska bevaras/vad ska utvecklas utifrån:

 • Bevara arbetet med digitala verktyg då barnen är intresserade och nyfikna samt skapa stimulerande lärmiljöer som inspirerar till utveckling och lärande.  
 • På Siluetten behöver vi bli bättre på att göra värdeorden och ställningstaganden mer levande i vardagen och planering. Följa våra skattningar och ha det synligt framför oss så att det blir lättare att se utvecklingen. Vår pedagogiska berättelse (Slingan) ska vara vår hjälp till hur vi pedagoger ska fortsätta med projekt, arbete och vad vi lär oss utav varandra med barnen. Vi pedagoger och miljön ska vara tillgängliga, och det är förutsättning för barnens delaktighet. Om barnen ska kunna vara delaktiga i dokumenterandet så behöver processen och materialet, bilder, barnens alster, anteckningar och så vidare vara synliga för dem. 
 • Vår självskattning av målbilderna i matematik visar att vi ska påvisa och använda matematiska begrepp som berör mätning, antal och förändring, till exempel lite/mycket, full/tom, hälften/dubbel, siffror och dess betydelse. Vår självskattning av målbilderna i språk och kommunikation visar att vi ska arbeta mer med att utmana barnens intresse för skriftspråket och låta barnen vara med att förbereda och efterarbeta.
 • Vi måste arbeta mer aktivt med vår Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och göra den levande i vardagen. 
 • Vi ska utveckla våra lärmiljöer utifrån pågående projekt och läroplanen.

Gemensamma för Lineheds förskola:

 • Språkutvecklande arbetssätt kopplat till flerspråkighet och kulturell identitet. Vår beprövade erfarenhet visar att undervisning i mindre grupper är en förutsättning för att alla barn får bästa förutsättningar att nå målen. Undervisning i mindre grupperingar behöver utvecklas över hela dagen och synliggöras i GPP:er och dokumentationer.
 • Vidareutveckling av ateljékultur och multimodalt lärande för barnen. Pedagogerna ska iscensätta olika kreativa undervisningstillfällen både inne och ute. 
 •  4 T - Tilltalande, Tillgängligt, Tillåtande, Tydligt. 
 • Hållbar utveckling – skapa en gemensam plattform kring vad Hållbar utveckling är och kan bli på Lineheds förskola
 • Utveckla förskolans VI på alla nivåer lillteam, team, arena och hela förskolan.
 • Utveckla mötesplatser med vårdnadshavarna för delaktighet och att skapa tillitsfulla relationer. 

Syfte/Mål

Arbeta projekterande med ett innehåll som skattats lågt utifrån våra ställningstaganden 

Hållbar utveckling – Erövra gemensamma erfarenheter kring vad Hållbar utveckling är och vad det kan bli.

 En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Lpfö 18

Barnen ska få uppleva olika platser och naturmiljöer runt om i Halmstad, att skapa relationer till staden och till varandra. 

Barnen ska erbjudas rikliga tillfällen att uttrycka sig och reflektera på många olika sätt verbalt och i estetiska lärprocesser,  bland annat genom att arbeta med olika naturmaterial och återbruksmaterial.

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/uppleva/lära?

Barnen ska få uppleva och utforska med sina sinnen- känsel, hörsel, smak, lukt och syn. Upptäcka och jämföra olika material, inne och ute, på olika sätt. 

Vilka förmågor, färdigheter, begrepp samt vilken fakta, förståelse och förtrogenhet ska barnen få möjlighet att utveckla?

Barnen ska få många erfarenheter att lära känna och uttrycka sig med flera olika material och uttryckssätt.  Faktakunskaper kring djur och natur utifrån det vi möter/hittar i naturen. 

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Riktlinjer i läroplanen

 • Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
 • Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling,
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,​
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
 •  

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället​

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

 
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring,samt att resonera matematiskt om detta,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling​
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, ​
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål om barnet har ett annat modersmål än svenska​
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt att leka med ord berätta uttrycka tankar ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften​
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet​

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vårt arbete grundar/stödjer sig på följande:

 • ”En adekvat digital kompetens är föränderlig och därmed är det svårt att veta vad som ska göras i relation till digitala verktyg i förskolan. Vilka verktyg har barnen rätt att möta? Vad är det vi ska arbeta med?” (Kyrk Seger, 2020)
 • "Att vara ute i naturen, att uppleva den med alla sina sinnen och utforska naturmiljö på olika sätt.​
 • Att skaffa kunskap om naturen, om dess olika system och delar. Genom ett utforskande arbetssätt tar vi reda på mer om naturen tillsammans med barnen.                       ​
 • Att ta ställning och skapa engagemang för naturen och miljön. Det kan vara ett mer problembaserat lärande där barnen får diskutera och tillsammans reflektera kring olika dilemman. Det kan också handla om att öppna upp för kreativitet och innovations-tänkande och låta barnen skapa lösningar så att en positiv känsla kring miljöproblematiken och  framtiden genereras.
 • Handlar om att se på människans relation till sin miljö på ett annat sätt. Det handlar om att gå bortom de uppdelningar som vi ofta tar förgivna. Det handlar om att öppna upp för möjligheten att skapa ny kunskap tillsammans med naturen. Genom att interagera med naturen, samtidigt som vi sätter fokus på hur natur och miljö påverkar oss, kan vi synliggöra nya vägar."(Björklund, 2016)

Planera och genomföra

Här beskriver vi  hur vi undervisar utifrån nedan punkter.

Hur arrangerar vi miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Barn och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta, och ges möjlighet att bli sitt bästa jag under hela dagen: Vi har utforskande, tillgängliga och föränderliga miljöer där barnen kan bli självständiga och göra egna val med närvarande pedagoger som stöttar deras intentioner och intressen. 
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm: Närvarande pedagoger som stöttar barnen och introducerar materialet och aktiviteterna. 
 • Barns inflytande:  Samtalande och lyssnande pedagoger som låter barnens intresse påverkar undervisningen. 
 • Vårdnadshavares involvering: bjuda in vårdnadshavarna att tycka och tänka kring projektet och bidra med material till projektet. 
 • Kreativitet och de hundra språken: erbjuda barnen många olika uttryckssätt och material i lärmiljön, inne och ute, under hela dagen.
 • Tillgängliga lärmiljöer; fysiskt, socialt och pedagogiskt (utifrån: Tillgänglighet, Tillåtande, Tydlighet, Tilltalande och pågående projekt): Material i barnens nivå, närvarande pedagoger som stöttar barnen i undervisningen och det sociala samspelet. Vi pedagoger vill skapa och förbättra lärmiljöer på vår förskola till nyfikenhet och kreativitet på Siluetten och på Konstens torg. Vi pedagoger ska erbjuda material som stimulerar, inspirerar, utmanar och uppmuntrar till utforskande och lärande, och som skapar möten, kommunikation och lek. 
 • Att förstå och göra sig förstådd- relationella perspektivet (Sven Persson): Vi samtalar och tolkar och sätter ord på barnens kroppsspråk och göranden. Kompletterar med tingstöd, bildstöd och TAKK.
 • Olika gruppkonstellationer: indelade i mindre och varierande grupper.
  • för barnen att ställa frågor och hypoteser: närvarande, nyfikna och stöttande pedagoger som uppmärksammar barnens frågor och hypoteser.
  • Språkstödjande dialoger: Aktiv läsning, boksamtal, samtal, bildstöd, tingstöd och TAKK.
  • Dialog och produktiva frågor: vi reflekterar tillsammans med barnen om dokumentationerna. 
  • Att lära tillsammans och av varandra: skapa olika mötesplatser i olika lokaler på förskolan, där pedagoger och barn kan mötas och lära av varandra.
 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter: medforskande pedagoger som arrangerar inspirerande aktiviteter och lärmiljöer där barnen får nya erfarenheter,
 • Variation i arbetsformer: barnen får utforska på många olika sätt med olika sorters material inne och ute. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. 

Vad ska dokumenteras? Barnens intressen, göranden och lärprocesser

Hur ska dokumentationen göras? Foto, film, lärvägg/lärlogg

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)? Kontinuerligt

Vem/vilka genomför dokumentationen? Pedagoger och barn

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)? Arbetslaget

 

Kopplingar till läroplanen

 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: