Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brott och straff åk 8

Skapad 2020-09-15 16:02 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Varför finns lagar? Vem stiftar lagar? Vilka påföljder kan ett brott få? Vilka är de vanligaste brotten i Sverige? Vilka orsaker och konsekvenser föder kriminalitet?
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Arbete med lag och rätt, det svenska rättssystemet och om rättsstatens principer.

Innehåll

Undervisning och syfte med området "Lag och rätt"

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskaper om

-vad lagar, regler och normer är och varför vi har dem.

-Du ska känna till hur det fungerar, från brott - dom - straff.

-Du ska lära dig om olika yrken som finns och arbetar med lagar och regler.

-Du kommer att utveckla din förståelse för orsaker bakom brott och konsekvenserna av att inte följa lagar och regler.

Undervisningens innehåll:
* Ni kommer att få följa en TV- serie från UR - Justitia som visar på de vanligaste ungdomsbrotten i Sverige och vilka konsekvenser dessa brott kan få.

*Vi kommer att läsa om hur det svenska rättssystemet fungerar

*Ni kommer att få träna på hur olika agerande i olika situationer kan påverka olika aktörer.

Undervisning kommer att handla om att:

* känna till centrala begrepp och fakta i det svenska rättssystemet
* träna på att se konsekvenser av olika sätt att handla i en brottssituation
* träna på att uttrycka tankar och åsikter muntligt och skriftligt
* läsa litteratur och hemsidor som har koppling till arbetsområdet
* arbeta med att tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram.
* arbeta med regelefterlevnad, vara sin egen domare, att inte skada motståndare, vara ärlig, inte fuska etc.
* Träna på att värdera olika dilemman genom värderingsövningar
* träna samarbete

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

* muntligt och/eller skriftligt kunna berätta om hur någon del av det svenska rättssystemet fungerar
* diskutera konsekvenser av olika sätt att handla i en brottssituation
* se samband mellan, och konsekvenser av, kriminalitet i samhället och skolan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Bedömningsmatris för området Lag och Rätt i samhällskunskap och svenska

E
C
A
Begreppslig förmåga
- förmågan att använda dig av viktiga samhällsord till lag och rätt.
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om det svenska rättsväsendet. Du ger i dina beskrivningar av lag och rätt/brott och straff få exempel, begrepp, fakta och modeller.
Du har goda kunskaper om det svenska rättsväsendet. Du ger i dina beskrivningar av lag och rätt/brott och straff några exempel, begrepp, fakta och modeller.
Du har mycket goda kunskaper om det svenska rättsväsendet. Du ger i dina beskrivningar av lag och rätt/brott och straff många exempel, begrepp, fakta och modeller.
Analysförmåga
se samband mellan, och konsekvenser av, kriminalitet i samhället och skolan
 • Sh  7-9
 • Sh  7-9
 • Sh  7-9
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Du kan beskriva få och enkla samband mellan hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Du ger få och enkla färklaringar om hur samhället och andra faktorer påverkar en individs sätt att handla.
Du kan beskriva flera samband mellan hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Du ger få men längre färklaringar om hur samhället och andra faktorer påverkar en individs sätt att handla.
Du kan beskriva många samband mellan hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Du ger många och långa färklaringar om hur samhället och andra faktorer påverkar en individs sätt att handla..
Kommunikativ förmåga
Diskutera om frågor kring lag och rätt
 • Sh  7-9
 • Sh  7-9
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om processen - brott till påföljd. Du har grundläggande kunskaper om rättssystemet, lagstiftning och olika lagar och påföljder.
Du har goda kunskaper om processen - brott till påföljd. Du har goda kunskaper om rättssystemet, lagstiftning och olika lagar och påföljder.
Du har mycket goda kunskaper om processen - brott till påföljd. Du har goda kunskaper om rättssystemet, lagstiftning och olika lagar och påföljder.
Förmåga att tolka och värdera
Att tolka och värdera
 • Sh  7-9
 • Sh  7-9
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Du kan ge något exempel på omständigheter/förhållanden som påverkar människor att begå brottsliga handlingar i samhället.
Du kan med fördjupade diskussioner ge exempel på omståndigheter/förhållanden som påverkar människor att begå brottsliga handlingar i samhället.
Du diskuterar flera perspektiv och fördjupar dina exempel om vilka omständigheter/förhållanden som påverkar människor att begå brottsliga handlingar i samhället.

Sh
Kunskapskrav Samhällskunskap

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt välutvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: