Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan ht-20

Skapad 2020-09-15 16:06 i 014551 Förskolan Lofoten Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Igelkottens undervisningsplan för hösten 2020.

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsplan h.t. 2020, Igelkotten, Lofotens förskola

 

×

 

 

Formulärets överkant

 

 

 

Formulärets nederkant

 

 

 

En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

 

 

 

1.Kartläggning.

 

 

 

Språk

 

 

 

Just nu har vi många barn i det yngre åldersspannet vilket resulterar i att det inte språkas så mycket bland barnen. Under de första veckorna på terminen var det i stort sett inga barn som sa något alls men nu har några börjat ”prata”.

 

 

 

 

 

Naturvetenskap, matematik och teknik

 

 

 

Vi ser att barnen tycker att det är kul att räkna, tex innan vi börjar sjunga. De äldsta barnen försöker att bygga ihop duploklossar och bland de yngre barnen är det populärt med de stapelbara plastburkarna med siffror på, de tycker att det är kul när vi bygger upp ett högt torn som de sedan välter omkull. På våra promenader upptäcker barnen olika saker som finns i naturen. De samlar på bland annat pinnar och löv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet

 

 

 

Barnen utmanar sin motorik varje dag, ute på gården, inne på förskolan och på våra promenader. De tycker om musik men dansar inte med än. Vi kommer även att använda oss av den stora lekhallen för att ha tex mini-röris.

 

Vid av- och påklädning behöver barnen mycket hjälp av oss pedagoger då de inte är vana att göra detta själva.

 

 

 

 

 

Barns inflytande

 

 

 

Materialet är tillgängligt för barnen i våra olika miljöer så att barnen självständigt kan sätta igång lekar. Under dagen delar vi in barnen i mindre grupper så att alla får en chans att utvecklas och lära i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.

 

 

 

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

 

 

Språk

 

 

 

Barnen ska utöka sitt ordförråd och börja använda sig av språket för att kommunicera med oss pedagoger och sina kamrater på förskolan.

 

 

 

 

 

Naturvetenskap

 

 

 

Barnen ska få kunskaper kring naturen i vårt närområde.

 

 

 

Barnen ska få en medvetenhet kring vår natur och återvinning.

 

 

 

Matematik

 

 

 

Vi vill att barnen ska få en förståelse för de första siffrorna. Börja räkna 1-5, få en förståelse för vad siffrorna står för.

 

Vi vill att barnen ska kunna sortera och kategorisera olika saker i vår verksamhet.

 

 

 

Teknik

 

 

 

Vi vill skapa ett intresse hos barnen för bygg, konstruktion och olika sätt att skapa på.

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet

 

 

 

Barnen utvecklar sin grovmotorik och finmotorik. Att de vågar dansa och vara med på mini-röris.

 

 

 

Påklädning, vill att barnen ska kunna klä på- och av sig själva.

 

 

 

Barns inflytande

 

 

 

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga på förskolan tillsammans med oss pedagoger och deras kamrater. De vågar ta egna initiativ och utvecklar sin självständighet.

 

 

 

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilder.

 

 

 

 • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 • Lpfö 18
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

 

 

 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

 

 

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 

 

Vi använder oss av de leksaker som vi har ute och material som vi hittar ute i naturen i vår verksamhet. Det kan användas till alla ovanstående aktiviteter. Vi flyttar ut verksamhet så som tex mini-röris och målning. Vi använder vår närmiljö till exempel går på promenader, går till skogen, går till återvinningen.

 

 

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 

 

Bilder vi använder är på barnens nivå. Till bilderna finns det både ord och takk tecken. Vi har delat in avdelningen i utifrån olika aktiviteter. Tex ett rum för bygg och konstruktion, en läshörna, en hemvrå mm. Vi reflekterar kontinuerligt över vår miljö och ser till att den är uppdaterad och aktuell utifrån barnens intressen, önskemål och vårt temaarbete.  

 

     

 

 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

Vi är medlekare och medforskare.

 

Vi möter barnen på deras nivå.

 

Vi har ett trevligt bemötande och ser varje barn.  

 

Vi är aktivt med i alla situationer under dagen.

 

Vi ger barnen tid till att själva kunna göra och ta egna initiativ.

 

Vi språkar hela dagarna och använder medvetet ett uttrycksfullt språk.

 

 

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

Vårt tema för terminen kommer att vara rörelse. I temat kommer vi att arbeta med alla olika läroplansmål.

 

Planerad verksamhet på förmiddagarna måndag - torsdag.

 

Vi läser för barnen när de kommer upp från vilan.

 

Vi har samling varje dag.

 

 

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete

 

Bilder och filmer på barnens görande tillsammans med en berättande text. Reflektionstiden:  vi reflekterar och utvärderar vår verksamhet kontinuerligt under vår reflektionstid. Vi använder oss av ett reflektionsunderlag.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: