Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider och väder

Skapad 2020-09-15 18:35 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola F – 3 Modersmål
Vi kommer att jobba med årstider och väder på denna höst terminen.

Innehåll

Syfte och mål

 • Elever ska få utforska kring väder, vi kommer använda ett utforskande arbetssätt där barnens egna tankar o teorier kring väder och årstider.
 • Elever ska själva få möjlighet att dokumentera sina teorier
 • Elever kommer att beskriva årstider med egna orden

Aktiviteter

 • Samtal: Både enskilt och i grupp,
 • Skapande: vatten, sand och värme experiment
 • Film,powerpoint

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ml
Modersmål kurdiska åk 1-3

MODERSMÅL BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Ingångsnivå FSK
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 3 / Ingångsnivå ÅK 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Kan säga enkla meningar och formulera enkla frågor
Kan kort berätta om familj och hobby
Kan muntligt berätta något om sig själv och andra
Är medveten om att lyssnare kan ha olika språknivåer
Kan ställa enkla, relevanta frågor Anpassar språket/ordval efter lyssnarens språknivå
SAMTALA och FÖRSTÅ
Kommunicera
Använder språket hemma i vardagen
Deltar aktivt under lektionstid
Kan ställa enkla frågor
Kan hålla ett samtal/en dialog vid liv
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen
TOLKA och FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Förstår i stora drag till åldern anpassad talad språk
Lyssnar när andra berättar, lyssnar klart
Kan förstå enkla beskrivningar Kan ta emot muntliga instruktioner
Kan följa upp instruktioner och beskrivningar
Kan förstå enkla mediaklip där människor pratar
UTTAL och SATSMELODI
Kommunicera
-
Kan särskilja betydelseskiljande ljud
-
Känner till att man kan tala språket med olika uttal
Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken
MODERSMÅLETS DIVERSITET I UTTRYCKSFORMER
Kommunicera
Förstår i stora drag allmänt språk
Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt
Har hört / läst exempel på olika varianter av språket, vet om att det finns olika uttryckssätt, t.ex. uttal, ordval, mm
Eleven är medveten om när den inte förstår och ber om förklaringar/ hjälp
Förstår till åldern anpassad modersmål, även om talare / texter kommer från olika delar av språkområdet
LÄSA
Visar intresse för läsning
Kan känna igen/ läsa enkla hela ord (logografisk läsning)
Kan läsa ord genom att ljuda och känna igen
Kan läsa hela meningar
Läser flytande, automatiserad Kan använda lässtrategier
LÄSA
-
Känner igen bokstäver Kan koppla skrivteckens form till ljudet det representerar
Kan koppla skrivteckens form till ljud och göra jämförelser med svenska
-
-
LÄSA
-
-
-
Förstår åldersanpassade, elevnära texters innehåll
Återberättar muntligt efter egen läsning
LÄSA
-
-
-
Använder texter självständigt
Formulerar det viktigaste med egna ord
SKRIVA
-
Visar intresse för skrivning
Skriver sitt namn och enkla ord, kopierar ord
Upptäckarskriver, utforskande skrivning
Kan skriva fåordiga meningar om välbekanta ämnen
SKRIVA
-
Kan skriva enstaka bokstäver, t. ex. sitt eget namn
Lär känna skrivteckens form och kan jämföra dem med svenska
Använder både vokaler och konsonanter
Kan skriva enkla meningar med rätt stavning på vanligt förekommande ord, ordföljd och interpunktion samt jämföra dem med svenska
SKRIVA
-
-
-
-
Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta
SKRIVA
-
Känner igen ord och markerar mellanrum mellan orden
Använder stor bokstav
Använder skiljetecken
Klarar att stava högfrekventa, elevnära ord som stavas ljudenligt

LEKTIONSINNEHÅLL

Nivå 1
Ingångsnivå FSK
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 3 / Ingångsnivå ÅK 4
BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER
--
-
Kan ta till sig enkel beskrivande och förklarande information om traditioner osv från modersmålets språkområde (t. ex. genom högläsning eller film)
Kan hitta information i en beskrivande eller förklarande ’text’ Kan be om förklaringar när man inte förstår innehållet
Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor
LEKAR, MUSIK, LITTERATUR
-
Har hört / sett några sånger, ramsor, rim, gåtor, samt sett/hört några bilder-, och / eller kapitelböcker från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört / sett några sagor, myter, musikstycken från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört, sett eller läst några berättelser (texter, film, dans, musik) som handlar om människors upplevelser och erfarenheter från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört, sett eller läst några dikter, musikstycken eller berättelser från olika tider och områden inom modersmålets språkområde. Kan läsa mellan raderna/ Kan uppfatta betydelse i en text utöver den bokstavliga
TEXTERS OLIKA FORMER
-
-
Känner igen några ramsor, rim, från modersmålets språkområde
Känner igen några sagor, berättelser, myter, låtar från modersmålets språkområde
Kan läsa till åldern anpassade berättelser om bekanta (redan behandlade) ämnen
RELATIONEN TILL TEXTEN
-
-
-
-
Ser likheter mellan förhållanden i en text och den egna situationen
TRADITIONER och HÖGTIDER
-
Känner till några traditioner och/eller högtider från ursprungsområdet/land
Känner till några traditioner och/eller högtider från andra delar av språkområdet
Kan jämföra mellan de egna traditioner/högtider och andra inom språkområdet
Kan jämföra traditioner från modersmålsområdet med svenska förhållanden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: