👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering utifrån Lärområden för Nyhedsbackens förskola, Ängen hösten 21-22

Skapad 2020-09-15 20:03 i Nyhedsbackens förskola Bollnäs
Förskola
Under detta år har Bollnäs kommun fokus på tre utvecklingsområden. Språkutvecklande arbetssätt, hållbar utveckling och digitalisering I vår språkundervisning arbetar vi med språkmaterialet Före Bornholm - Språksamlingar i förskolan. Samt väpplarna med de äldsta barnen

Innehåll

Pedagogisk utgångspunkt och vetenskaplig grund

  

 

Före Bornholm

Språkmaterialet Före Bornholm är en språkmodell för barn i förskoleålder, det har vuxit fram ur ett forskningsprojekt från Bornholm i Danmark. Denna forskning har visat att för att kunna utveckla godläsinlärning, är det viktigt med språklig medvetenhet. Om barn får ägna en liten stund åt språklekar varje dag, klarar de läs- och skrivinlärningen bättre i skolan.

Före Bornholm gör barnen medvetna om hur språket är uppbyggt och att vävaren ord sitter samman av olika språkljud, så kallade fonem. Genom lek med olika språkljud, rim och ramsor och andra språklekar, har man kunnat se att det blir lättare att förstå ordavkodning, stavning och läsförståelse i skolans undervisning. Särskilt goda effekter på läs- och skrivinlärning kan man uppnå, genom att göra barnen särskilt uppmärksamma på olika ljud och bokstavslekar.

Före Bornholm är ett språkutvecklande material som lägger grunden till barnens läs, skriv och talinlärning. Språkutveckling är också en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap.

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Planeringen har stöd i:

Sterner, G och Lundberg, I Före Bornholmsmodellen, språksamlingarna i förskolan, Stockholm 2018.

Väpplarna 

Vi har valt att prova ett helt nytt arbetsmaterial som heter Väpplarna. Materialet riktar sig emot läroplanen när det gäller att undervisa och inspirera inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik och det sociala samspelet.

 

Mål/syfte 

Vårt mål med Före Bornholmsmodellen/ Väpplarna är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, ge uttryck för sina egna uppfattningar. Utveckla sitt ordförråd, leka med orden, ställa frågor, kommunicera med varandra. Utveckla sitt intresse för bilder och texter samt tolka dessa. Få en ökad kunskap och förståelse för språket och hur det är uppbyggt samt får en ökad självkänsla att använda sig av ett nyanserar språk och tillit till sig själv att tala inför gruppen. 

Vi vill även öka barnens förståelse för olikheter och visa respekt för varandra och varandras åsikter genom att samtala mycket och ofta.

Konkreta mål:

-bli medvetna om att ord rimmar
-bli uppmärksamma på ljud/fonem, dvs hur orden låter snarare än vad de betyder
-kunna återberätta sagan på olika sätt
-lära känna nya ord och få förståelse för orden-intressera sig för skriftspråket-kunna benämna skogens djur, frukter och siffror, vardagsföremål,kroppsdelar och använda tecken till frukter

Genomförande

Vi använder oss av boken "Före Bornholmsmodellen"/ Väpplarna och det färdiga materialet som erbjuds. Vi tillägger även material som vi anser behövs.

Vi delar barngruppen i 3 mindre grupper  och har Före Bornholms/Väpplarna  samling tisdag till torsdag.

Varje språksamling har en tydlig början och slut.  Samlingen börjar med upprop, veckans ramsa, veckans högläsning , sånglek,  språklek, och avslutning.

Vi kommer använda mer konkret material i samlingen t ex vardagsföremål och språklådor.

Vid varje tillfälle får barnen möjlighet att öva på rim, mungymnastik, sätta ihop ord, återberättande, meningar och ord m.m.

Vi kommer även spinna vidare på materialet Bornholm/ Väpplarna och jobba med andra sagor, sånger, rim och ramsor.

Vi  kommer att använda oss av bildstöd och TaKK.

Genom hela arbetet kommer digitalisering finnas med som en röd tråd, bland annat QR-koder och pedagogiska appar

 

 

Normer och värden: Skapar gemenskap genom undervisning i grupp. Respektera varandra, lyssna och våga uttrycka sina tankar. Vi kommer att använda materialet kanin och igelkott.

Interkulturellt förhållningssätt: Alla barn kommer att få ta hem en IPad och fotografera hemma. T ex matkultur, sång och musik, kläder (finns det speciella kläder vid högtider).

Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget: Demokratiskt arbetssätt; fördelat talutrymme, lyssna och respektera varandra.

Jämställdhet: Utmana barnens tankar genom att även förändra stereotypa roller i sagorna när så är möjligt.

Digitalisering: Barnen får prova på att  använda olika digitala verktyg, Green Screen, iPad, makey- makey

Grön Flagg: Hälsa och livsstil. Prata om vad som är bra för kroppen, (sömn, mat, rörelse, frisk luft). 

Dokumentation under lärprocessen

Språkscreening av dom största barnen. Vi gör det en gång på hösten och en gång på våren. Då ser vi tydlig vad som har förändrats i deras språk under året.

TRAS vid behov

Vi hjälps åt att dokumentera under arbetets gång. Enskilt, tillsammans med barnen samt i arbetslaget.

Barnens enskilda lärande synliggörs för barnet, vårdnadshavare och pedagoger genom dokumentation i unikum , utvecklingssamtal och avdelningsmöten

Ansvar

All personal på  hjälps åt att utveckla arbetet framåt.

Uppföljning

Arbetet följs upp och utvärderas med jämna mellanrum på avdelningsplaneringar.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18