👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prioriterade avdelningsmål - HT2020

Skapad 2020-09-16 09:14 i Apelsinen ULNA Förskolor
Förskola
Det övergripande målet för Apelsinen detta läsåret är hållbara relationer i en hållbar värld. Vi lägger stort fokus på att barnen ska känna sig trygga på förskolan. Vi kommer att erbjuda utvecklande aktiviteter ut efter barnens intresse.

Innehåll

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Apelsinens temabok för detta läsåret är ”Kurrans skatt” av Lisa Moroni. Boken erbjuder oss pedagoger många olika vinklar för att kunna utmana barnen i sitt lärande och utveckling. Barnens visade intresse och nyfikenhet kommer att styra oss i vårt arbete med dem. Genom observation, dokumentation och reflektion kommer vi tillsammans med barnen utforska olika tema och områden i boken. Boken genomsyras av naturvetenskapliga frågeställningar och detta knyter väl ihop med Apelsinens övergripande mål "hållbara relationer i en hållbar värld". Boken blir ett verktyg för oss att nå läroplanens mål för förskolan (Lpfö 18).

Vi ska vara nyfikna och intresserade pedagoger genom att vara konstant närvarande, om det är sittande på golvet, liggandes i myspölen eller sittande på huk i sandlådan. För att kunna delta i barns upptäckande och lärande är det viktigt att vara där de är. Barnen är unika individer och vi behöver lära känner varandra och lära oss hur det enskilda barnet vill och behöva blir bemött i olika situationer. Vi ska ha tydliga rutiner på Björnbäret, så barnen med tid lära sig vad som händer och vad som förväntas av dem vid olika tidpunkter. Dagarna ska vara sig lik när det gäller de fasta momenten, dvs, frukost, samlingen, lunch, vila, mellanmål. Detta ger barnen en känsla av trygghet. Vi ska erbjuda varierande miljöer för barnen. Både inomhus och utomhus. Dessa miljöer ska vara anpassade efter deras ålder, intressen och behov. Genom att observera vad barnen intresserar sig i kan vi utveckla vår miljö allt eftersom vi upptäcker vad barn visar intresse för och behov av. Vi ska hjälpa barnen att bli självständiga i den utsträckning som är rymlig, genom att uppmuntra att försöka själva. Det kan vara till exempel tvätta händerna, duka av efter sig eller att ta på och av sig. Detta i sin tur utvecklar barns självkänsla och tillit till sig själv och sina egna förmågor. 

 

Syfte: 

Vi vill att barnen ska känner sig som en del av den nya gruppen som vi skapar. Vi vill hjälpa barnen att gå från ett "jag" till ett "vi". Vi vill även ge barnen som saknar ett utvecklat verbal språk olika verktyg och metoder att uttrycka sig själva. Genom att hjälpa barnen i sin relationsbyggande sträva vi mot Apelsinens övergripande mål "Hållbara relationer i en hållbar värld". Vi stäva efter att hjälpa barnen förstår andras känslor och tankar

Mål

• Att vidga barnens upplevelser genom att erbjuda olika estetiska övningar och metoder.
• Att barnen ska känna samhörighet och stimuleras i sin social utveckling.

 

Lpfö 18 (s. 13-14) 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet.

 

Målet når vi genom att:

  • Att ge barnen möjlighet att undersöka nya material och redskap.
  • Att använda oss av musik och sånger för att förstärka det verbala språk och för att skapa en gemenskap genom att sjunga tillsammans.
  • Att dela gruppen i mindre grupper så vi få bättre förutsättningar att tillgodose barnens behöv och intressen. Att vistas i mindre grupper ger barnen möjlighet att lära känna varandra bättre.
  • Observera barnen så vi kan utveckla våran inne och ute miljön efter deras intressen och behov. Vad är det som de lockas av, vad uttrycka de ett behov av?
  • Vi dokumentera hur vi arbete med barnen under dagen genom att ta kort, spela in korta film, anteckna deras tankar och reaktioner till de aktiviteterna vi erbjuda. Dessa blir grunden till hur vi arbete vidare med barngruppen. Våran projektvägg blir där barnen kan ta del av det de har arbetet med och aktiviteter de har varit med om. Ett sätt att återkasta till barnen. Att diskturera och återuppleva saker de har varit med om.