Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlplattor

Skapad 2020-09-16 10:23 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 2 – 6
Elever har uttryckt önskemål om att få lov att göra pärlplattor med nabbipärlor.

Innehåll

PLANERING AV FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN PÅ: 

Stora FritidshemmetSå här arbetar vi med: Pärlplattor

Planeringen gäller för  perioden: Ht 20

 

Ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering är: Malin, Carina och Fredrik

 

 Nu lägesbeskrivning/ kartläggning

 "Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.  I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.  Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem" (Skolverket Lgr 11 kap 4)

 

Konkretisering av målen.

 • Eleverna ska träna på att kommunicera och diskutera med varandra
 • Hålla sig till regler tex turordning
 • Utmana sig själva genom att skapa med hjälp av de olika material som erbjuds efter egen förmåga.
 • Prova på att använda ett mönster att pärla efter.
 • Skapa olika mönster och figurer.
 • Få använda matematiska begrepp under arbetets gång. 

Målet är uppnått när:

 • När vi märker att eleverna kan kommunicera med varandra och respektera att vi kan tycka olika men att ändå vara vänner.
 • Vänta på sin tur och samsas om materialet.
 • Eleven har skapar pärlplattor i olika mönster och figurer som den är nöjd med
 • Eleverna kan förklara hur de använt sig av matematiska begrepp

Aktiviteter/metoder

 Under några veckor så ska eleverna få pärla pärlplattor med olika mönster och figurer.  Där de kommer att få några olika alternativ på att pärla. Där finns plattor som redan har en form. Även fyrkantiga större former där man kan ska utifrån egen fantasi. Dessa plattor går även att bygga ihop för att få större yta för att bygga pärlplattor på.

 

Hur mäter vi det vi vill uppnå?

 • Genom diskussioner med eleverna både enskilt och i grupp.
 • Genom observationer under arbetets gång.
 • Genom elevernas resultat efter avslutat arbete.
 • Genom att ställa reflekterande frågor under projektets gång.

 

Utvärdering/Analys (Endast för pedagoger)

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -

Matriser

Spängerskolan Stora Fritids

Rubrik 1

Målet var: Eleverna ska träna på att kommunicera och diskutera med varandra Hålla sig till regler tex turordning Utmana sig själva genom att skapa med hjälp av de olika material som erbjuds efter egen förmåga. Prova på att använda ett mönster att pärla efter. Skapa olika mönster och figurer. Få använda matematiska begrepp under arbetets gång. Nulägesbeskrivning: "Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem" (Skolverket Lgr 11 kap 4) Målet är uppnått när: När vi märker att eleverna kan kommunicera med varandra och respektera att vi kan tycka olika men att ändå vara vänner. Vänta på sin tur och samsas om materialet. Eleven har skapar pärlplattor i olika mönster och figurer som den är nöjd med Eleverna kan förklara hur de använt sig av matematiska begrepp.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå

Ny rubrik

Efter en halv termin Utvärdering samt analys Utvärdering: Ett flertal elever har deltagit i pärlandet, de har följt mönster de har hittat på datorn och de har använt sig av mönsterigenkänning, räknat utifrån var nästa pärla ska hamna och de har fått lösa problem då de inte alltid haft rätt platta att bygga utifrån. En del har även byggt efter egna mönster såsom en hockey rink/fotbollsarena och då har de behövt räkna ut hur stora ex- målen ska vara i förhållande till storlek på plattan. Eleverna har diskuterat med varandra och hjälpts åt att leta pärlor och de har löst problem ihop. De har också tränat turordning då inte alla fått plats att pärla samtidigt och de har förstått att man får vänta på sin tur med att få plattorna strukna. På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Eleverna har fått använda sin fantasi till att komma på mönster. De har även fått sitta med en chromebook för att kunna följa någon annans mönster. Vi har diskuterat och lyft vad det är de tränar under tiden. Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Alla elever har ej deltagit på grund av ointresse för att pärla. Analys: Vad kan det bero på? Vi når inte alla elever med pärlande.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått
Delvis uppnått x
Ej uppnått

Ny rubrik

Efter en termin Samma resultat som efter den halva terminen. Vi observerar att elever fortfarande använder sig av vissa matematiska begrepp som symmetrilinje när de ska tilverka något med två likadana sidor. De använder också sig av mönster i olika pyssel. Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Analys: Vad kan det bero på?
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått
Delvis uppnått x
Ej uppnått
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: