👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Kemi åk 9

Skapad 2020-09-16 10:25 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola F Kemi
I ämnet kemi i årskurs 9 kommer du få en fördjupad förståelse för hur det periodiska systemet fungerar. Du kommer lära dig skillnaden mellan molekylföreningar och jonföreningar. Vidare kommer du också få chansen att arbeta med miljöfrågor kopplade till kemi.

Innehåll

 


Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med

 • i ord och bild formulera atommodellen med elektroner och kärnpartiklar för att förklara materiens uppbyggnad

 • argumentera för det periodiska systemet som verktyg för att gruppera atomslag

 • beskriva hur salter bildas

 • resonera kring kemiska processer som gör att metalloxider bildas

 • ge exempel på jonföreningar och hur vi använder dem i vår vardag 

 • beskriva vilka konsekvenser en förändrad salthalt kan få för kemiska processer i kroppen

 • fundera över varför en del atomslag bildar jonföreningar och andra bildar molekylföreningar

 • beskriva lokala och globala kosekvenser som männinskans användning av kemikalier kan få för miljö och hälsa

 • argumentera för vikten av att olika kemikalier hanteras på ett säkert sättfundera på hur hushållning med energi- och naturresurser förbättrar förutsättningarna för en hållbar utveckling

 • samtal om kemins roll i samhället och beskriva olika yrken där man jobbar med kemi.

 • skilja fakta från värderinga och resonera om olika källors trovärdighet

 • resonera kring vilken betydelse systematiska undersökningar och vetenskaplig dokumentation har för utvecklingen av vetenskap

 • samtal om kemins roll i samhället och beskriva olika yrken där man jobbar med kemi.Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att


 •  använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta 

 •  använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska 

ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 

 • genomföra systematiska undersökningar i kemisamband i samhället, naturen och inuti människan.
Varför ska du lära dig det?

För ännu mer detaljer gällande första punkten så kan du läsa mer på Skolverkets hemsida(se länken nedan) för ämnet kemi :


https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRKEM01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1:

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer variera muntliga arbetsformer med enskilt arbete och diskussion i mindre grupp/helklass. Vi kommer även ha några läxor under perioden

 • Genomgångar, både muntligt och skriftligt

 • Arbeta med olika uppgifter för att lära oss innehållet i området/Eget arbete

 • Diskussioner i mindre grupp och helklass

 • Laborativt arbete
Vilket material kommer du använda?

Undervisningen utgår från Kemiboken Spektrums kapitel 5, 13 och 14.

 • Kemiboken kap 5:  s.122-137 ( Light-boken s.79-88)

 • Kemiboken kap 13: s.340-363 ( Light-boken s.213-228)

 • Kemiboken kap 14: s.364-380 ( Light-boken s.229-240)
Undervisningsfilmer från bla studi.se och youtube


Spektrums webbapp i kemi: https://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/#/

Där finns  

Hur ska området bedömas?

Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. 

 • Skriftligt genom uppgifter, instuderingsfrågor m.m.  

 • Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.


Skriftligt

 • Läxtester 

 • Området kommer avslutas med ett prov.

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

 • Skriftligt i ämnesrummet i classroom

 • Skriftligt i examinationen.


 

 

 

Uppgifter

 • Jonjakt 2

 • faktasök miljö 3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 9

Matriser

Ke
Lab - bedömningsmatris kemi

Planering

Här bedöms din förmåga att planera en laboration utifrån en frågeställning. Det bedöms även i vilken grad du tänker på vilka felkällor som kan finnas.
F
E
C
A
Material och materiel
Beskriver endast en liten del av det materiel som behövs.
Beskriver i stort vilket materiel som behövs.
Beskriver materiel och har med en del mängder för ämnen som behövs.
Beskriver vilket materiel med tydliga mängder för alla ämnen som behövs
Utförande
Har bara påbörjat en planering.
Bidrar till en planering som det går att arbeta utifrån.
Gör en planering som, efter lite bearbetning, går att arbeta utifrån.
Gör en planering så att det går att arbeta systematiskt utifrån dess beskrivning.
Hypotes
Ingen hypotes.
Har en hypotes utifrån frågeställningen.
Har en hypotes utifrån frågeställning med motivering.
Formulerar en hypotes som förklaras utifrån frågeställningen och använder sig då av tidigare kunskaper och erfarenheter.

Genomförande

Här bedöms din förmåga att genomföra en underökning. Man tittar på hur du använder materiel och att du kan arbeta utifrån en planering. Det är även viktigt att du visar att du tänker på säkerheten då du arbetar.
F
E
C
A
Utrustning och säkerhet
Använder utrustningen på ett felaktigt och ibland riskfyllt sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genomförande
Genomför endast någon del av undersökningen.
Genomför undersökningen utifrån planering med viss hjälp.
Genomför undersökningen självständigt utifrån planering.
Genomför undersökningen på ett strukturerat, noggrant och effektivt sätt utifrån planering.

Redovisning och analys

Här bedöms din förmåga att redovisa ditt resultat och koppla det till frågeställningen som du undersökte. Man tittar också på din förmåga att analysera resultatet och ge förslag på hur man kan göra undersökningen ännu mer pålitlig. Här kan du även visa att du kan komma på egna frågeställningar att undersöka utifrån det resultat du fått.
F
E
C
A
Redovisa resultat
Redovisar bara någon del av undersökningen.
Redovisar resultatet av sin undersökning i form av enkel dokumentation.
Redovisar på ett tydligt sätt resultatet av undersökningen och gör utvecklade dokumentationer.
Redovisar på ett tydligt sätt resultatet av undersökningen och gör välutvecklade dokumentationer.
Slutsats
Drar ingen slutsats eller ett enkelt försök utan försök till förklaring.
Drar enkla slutsatser utifrån sin undersökning med någon koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Drar slutsatser utifrån sin undersökning och kopplar detta till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Felkälla /Utvärdering/ förbättring
Inget förslag på felkälla eller resonemang om rimlighet. Ger inget exempel på hur undersökningen kan förbättras.
Har något förslag på felkälla med enkla resonemang om resultatens rimlighet. Ger något exempel på hur undersökningen kan förbättras.
Har förslag på fler felkällor, samt har ett utvecklat resonemang om resultatens rimlighet. Ger något godtagbart förslag på hur undersökningen kan förbättras samt förklarar varför.
Beskriver hur felkällor kan minimeras samt har välutvecklade resonemang om resultatens rimlighet. Ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras samt för välutvecklade resonemang kring detta.
Nya frågeställningar
Ger något förslag på någon annan frågeställning som går att undersöka i samband med detta.
Ger förslag på någon annan frågeställning som går att undersöka kring ämnet samt motiverar denna på ett relevant sätt.

Ke
Förmåga 1 Kemi år 7-9 (granska information, kommunicera och ta ställning)

Kemi år 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Du har vid samtal och diskussioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle svårt att skilja på fakta och värderingar och/eller du motiverar inte dina ställningstagande eller beskriver inte konsekvenserna av dem.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt 2
I diskussionerna ställer du inte frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 3
När du söker naturvetenskaplig information använder du en källa och/eller värderar inte informationens och källans trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Aspekt 4
Du använder inte informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar och/eller gör ingen anpassning till syfte och målgrupp
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.