Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering Teknik ÅK9

Skapad 2020-09-16 10:26 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 9 Teknik
Vi jobbar med: Elektronik och elektriska komponenter i Elinlåda t.ex transistorn; tekniska system med redovisning av det; programmering med Mindstorms robot och block programmering.

Innehåll

“Teknik”

Bildresultat för teknikVad ska du lära dig?

Grundläggande elektroteknik

Kursmomentet ge eleven grundläggande kunskaper i ellära och elektronik. Studenten kommer att få stifta bekantskap med vanliga elektroniska komponenter och mätutrustning.


Tekniska system:

I kursen ägnas stor uppmärksamhet åt förenkling av system och hur de kan visualiseras och konkretiseras för ökad förståelse hos eleverna. Arbetet är uppbyggt kring en studie av en existerande industri och tar upp de stora systemets betydelse, sårbarhet, påverkan på miljön med mera. 


Mindstormsrobot / Blockprogrammering:

I detta arbetsmoment kommer du att programmera en legorobot. Syftet med detta arbetsområde är att väcka  intresse för teknik och vetenskap, introduceras programmerings miljön (Prova, Ompröva & Förstå), samt förena matematiska kunskaper (mäta sträcka, hastighet och tid).Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:


 •  analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor.

 •  identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående  komponenternas funktioner och inbördes relationer.

 • föra resonemang kring hur tekniska system i samhället förändrats över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen

 • föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 • Praktiskt, öva  problemlösning, programmering och algoritmiskt tänkande Centralt innehåll som behandlas i detta område:

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemets fördelar, risker och sårbarhet.
Varför ska du lära dig det?

Syftet med teknikundervisningen är för att eleven ska:

 • ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med ämnets specifika begrepp.

 • vidga och fördjupa sin förståelse för teknik.

 • kunna samtala och delta i samhällsdebatten kring tekniska lösningar av olika slag och då använda relevanta tekniska begrepp. 

Hur ska du lära dig det

Tekniska system

 

I detta arbetsområde kommer du att:


 • Välja ut ett tekniskt system och förklara med enkla ord hur systemet fungerar. Redogör kort för bakgrunden. Vilken drivkraft låg bakom uppfinningen och systemets utveckling (t.ex. förändringar i naturen, ekonomiska vinningar, krig, nyfikenhet och nöje, slump, mm).


 •  Beskriv vilka delar ingår i systemet och sambanden dem emellan, vad de olika delsystemen har för funktion, hur de används. Finns det några alternativ lösningar?


 • Hur såg det ut för människan innan ditt valda system uppfanns? Hur har det tekniska systemet påverkat naturen, människan och samhället?


 •  Hur har systemet utvecklats sedan det uppfanns?


 •  Beskriv och resonera kring de olika effekterna som ditt system hade/har på miljön, ge exempel på både positiva och negativa sidor av påverkan och eventuella förändringar och förbättringar.


Många av frågorna kan man inte hitta direkt svar på i litteraturen och andra källor, utan dem måste man fundera och resonera fram.

 

Elektronik


I detta arbetsområde kommer eleven att genomföra ett laborativt arbete med hjälp av en 

experimentlåda med tillhörande instruktionshäfte som består av ett antal försök som kan utföras med lådans komponenter. Lådan innehåller 26 komponenter som var och en har sin speciella plats i lådans lock. Genom ett system med rörliga lister, kan komponenterna lätt tas bort från och återställa till sina platser. Lådans botten är indelad i fyra fack och är avsedd att användas som kopplingsbord.

 

Programmering Mindstormsrobot   


I detta arbetsområde kommer eleven att programmera en robot med hjälp av EV3/ LEGO MINDSTORMS som består av programmerbara komponenter som eleven kan använder för att bygga, programmera och styra en LEGO-robot. Programmeringsuppgifter som finns i arbetshäftet,  är utformade så att eleverna kan lätt lära sig programmering genom att utforska problem kopplade till olika tekniska lösningar.

Vilket material kommer du använda?

 • Plus Teknik

 • Einlåda

 • Mindstormsrobot
Hur ska området bedömas?

 • Tekniska system  

               

 • Skriftligt arbete

 • Muntlig presentation


 • Elektronik


 • Laborativt och muntligt på lektion 

 • Skriftligt arbete häfte som lämnas in

 • Skriftligt prov

   

 • Programmering


 •  Laborativt och muntligt på lektion

 • Program med kommentarer • Kunskapskrav som bedöms finns i separat dokument
Hur ska återkoppling ges?

 • Muntlig återkoppling kontinuerligt under lektionstid,

 • Skriftlig återkoppling på prov,

 • Skriftlig återkoppling i form av matris på muntlig redovisning,

 • Skriftlig återkoppling i form av en matris på samtliga uppgifter. 

 

Kopplingar till Kunskapskrav:

Laboration med Elinlåda och Elinhäftet

 

 

 

 

 

Provet på komponenter

 

Redovisning av system och delsystem

 

Praktiska med programmering av LegoMindstorms(TM) robotar 

 

Uppgifter

 • Programmering med Lego Mindstorms

 • Prov på Elektriska komponenter

 • Elinlåda och Komponenter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Pedagogiska planering Teknik ÅK9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: