👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1b: Antiken och medeltiden - komparativ analys (område 2)

Skapad 2020-09-16 13:51 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Historia
Under andra området i kursen ska vi jobba med Antiken och Medeltiden - där ni ska genomföra en komparativ analys utifrån ett tema.

Innehåll

Antiken och medeltiden

- Ni ska i grupp göra en jämförande analys av ett utvalt område/tema under antiken och medeltiden.

- Den jämförande analysen kommer ska presenteras muntligt. Antingen via att ni spelar in en podcast, filmar er presentation i ett klassrum eller spelar in ett MEET. Ni har stor frihet i hur ni väljer att presenterar det. Jag behöver bara få en fil/länk som jag kan titta på/lyssna på via Drive. Spelar ni in podcast/ljud se till att vara tydliga i början vem som är vem genom ett röstprov/presentation.

- En källförteckning av de källor ni använt ska bifogas.

- Den jämförande analysen ska utgå från frågeställningarna nedan.

- Presentationen får ta max 15 min - så ni behöver var förberedda och fokusera på det viktiga utifrån frågeställningarna.

Frågeställningar ni ska besvara:

1. Redogör kort för hur området/temat såg ut under antiken respektive medeltiden och beskriv de likheter och skillnader som fanns och hur området/ temat påverkade samhället? Vilka personer/grupper var viktiga kopplat till ert område/tema och vilken betydelse hade dessa?   

2. Vilka orsaker låg bakom att det såg ut som det gjorde vid de olika tiderna? (Få med olika perspektiv såsom ekonomiska, politiska och sociala i frågan.)

3. Man kan tolka och förklara ert område (händelser och strukturer) ur olika synsätt (historiesyner) , idealism, genus och materialism (historiesyner). Ge exempel vilka synsätten, kopplat till ert område/tema, ni kan se?  Välj sedan vilket perspektiv (historiesyn) ni anser “påverkat/förklarar” ert område mest och motivera varför ni anser detta.

4. Vilka samband finns det mellan ert område/tema och nutid? Jämför och  argumentera för och emot olika sätt att se på dessa samband, mellan då och nu. (Tänk på att ge underbyggda exempel.)

Preliminär tidsram och examinationsform

39      
  ons Antiken och medeltiden Teorigenomgång
       
40      
  ons   "
  fre   "
41      
  ons   Arbete /handledning
  fre   Arbete /handledning
42      
  ons   Arbete /handledning
  fre   Arbete /handledning
43      
      Arbete/handledning
 
Inlämning i classroom 21/10
 
*Se instruktion i classroom

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift - Antiken och Medeltiden (område 2)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.
  His  -
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
  His  -
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
  His  -

Matriser

His
Historia 1b - Berzeliusskolan

E
C
A
1
Händelser, processer, personer
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer urnder olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
2
orsaker och konsekvenser
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
3
Personers betydelse för skeenden
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
4
samband mellan det förflutna och nutiden
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.