Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Taluppfattning, huvudräkning och de fyra räknesätten - År 3

Skapad 2020-09-17 07:17 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Denna planering behandlar de delar av ämnet matematik som har med taluppfattning, huvudräkning, de fyra räknesätten och algoritmer att göra.

Innehåll

Mål för elev

Mål efter arbetsområdets slut:
- Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt eller neråt.
- Eleven kan hoppa 10-hopp och 100-hopp från ett givet tal.
- Eleven kan förklara vad dubbelt och hälften betyder samt använda begreppen för enkla tal.
- Eleven kan skriftligt talens grannar mellan 0 och 1000.
- Eleven kan sätta ut ett givet tal på en tallinje även om inte alla tal syns på tallinjen.
- Eleven kan använda skriftliga räknemetoder för att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-200.
- Eleven kan göra beräkningar inom multiplikation och division inom talområdet 0-100.
- Eleven kan använda uppställningar med och utan övergångar för att beräkna addition och subtraktion.
- Eleven förstår och kan använda siffrors värde i ett tal (ental, tiotal, hundratal, tusental).
- Eleven förstår och kan använda likhetstecknet inom de fyra räknesätten.
- Eleven kan lösa problemuppgifter med lämpliga strategier, samt förklara hur hen tänkt.

Innehåll

Denna planering behandlar de delar av ämnet matematik som har med taluppfattning, huvudräkning, de fyra räknesätten och algoritmer att göra. 

Genomförande

Arbetet i matematik sker i flera olika former, t.ex genom lärarledda genomgångar, gruppövningar, samarbete, praktiska övningar. Vi använder läromedel såsom läroboken Matte Eldorado 3A och 3B, digitala lärplattformar såsom Bingel och Vektor samt andra appar, fördjupande böcker och häften samt andra övningar.

Redovisning

Redovisning och bedömning i matematik sker ofta genom bedömning av elevernas skrivna svar och beräkningar men kan också ske genom deras muntliga resonemang och aktivitet i gruppövningar. Bedömning och utvärdering av vad eleven behöver utveckla och arbeta vidare med sker löpande under terminernas gång.

Elevinflytande

Eleverna får arbeta på en viss individuell nivå och får träning och utmaningar inom de områden som de verkligen behöver och på den nivå som passar dem. De kan ha ett visst inflytande på arbetsformerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: