👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Agenda 2030

Skapad 2020-09-17 07:34 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Vi ska medvetandegöra de globala målen (agenda 2030) som handlar om att få en hållbar utveckling i världen.

Innehåll

Kartläggning av var barngruppen befinner sig 

Ett fokusområde detta läsår kommer att vara de globala målen. De globala målen (agenda 2030) handlar om att få en hållbar utveckling i världen genom att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Som en del av detta arbete har vi börjat prata om rent vatten, som är ett av de 17 globala målen. Vi har pratat om vilket vatten vi använder när, till exempel behöver vi inte hämta vatten inifrån till leken där ute om vi har ett sätt att samla ihop regnvatten, vilket vatten man kan dricka och hur man får smutsigt vatten rent igen.

Barnens reflektioner om rent vatten:

Vatten – H20, i vissa länder finns det inte så mycket vatten så barn och vuxna får dricka smutsigt vatten, vårt smutsiga vatten hamnar i en vattentank, vattnet kan vi använda i vår lek.

Vårt vatten kommer från älven och åker hela vägen ut ett rör till ett vattenverk som sedan rinner ut i våra kranar.

 

Formulera tydliga mål och förväntade effekter av valt projekt/tema

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

- förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

- ett växande ansvar för intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld 

Vi vill att barnen ska få förståelse för att de kan och ska påverka sin framtid och de ska få förståelse för hur de kan påverka. Skapar vi förståelse för hur de kan påverka så finns också möjlighet att de får förståelse för att de ska påverka och varför de ska påverka. 

Vi vill öka förståelsen för rättigheter och skyldigheter och skapa möjligheter till att utveckla analytisk- och kommunikativ förmåga för att barnen till exempel ska kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar och att kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. 

 

Detta behöver vi göra för att skapa förutsättningar för lärandet av projekt/tema

 

Vi startar projektet med att ställa den generativa frågan: 

"Hur får vi jorden att räcka till?"

Utifrån barnens diskussioner och reflektioner väljer vi sedan ut ett globalt mål i taget att arbeta vidare med.

Vi kommer att använda oss av metoder som främjar både på gruppnivå och individnivå för att alla ska få en väg in i projektet.

Vi tillämpar material/uppgifter/lärmiljöer så att varje barn får möjlighet att uppleva, utforska och utveckla förmågor inom projektet. Här ser vi vikten av att tillämpa materialet efter barnens intresse, ge variationer av möten med materialet. Erbjuda digitala möten med projektet för att visa på ytterligare dimensioner in i projektet. Få möjligheten att utforska materialet med alla sina sinnen för att djupare befästa kunskapen. Uppgifterna innehåller flera olika nivåer som ger barnen möjlighet att lyckas och erövra ny kunskap.

Våra lärmiljöer ska spegla projektet och ge en möjlighet till både utövande/reflektion och fysiskt upptäckande av projektet. Gemensamma reflektioner där vi tar del av varandras förmågor och tankar för att utifrån det berika varandra. Påvisa hur vi lär tillsammans i ett gemensamt sammanhang och hur vi tar till oss kunskap på olika sätt som främjar den gemensamma kunskapen.

Projektet ska vila på barnens gemensamma intresse och nyfikenhet.