Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B Kap.4 Area

Skapad 2020-09-17 11:12 i Ånestadsskolan Linköping
Planering för kap. 4 i favorit matematik 5B.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att lära oss om hur man räknar ut arean av olika figurer ex. kvadrat, rektangel, triangel. Vi kommer lära oss vad likformighet är och hur man rita likformiga figurer. Vi kommer att lära oss om skala, förstoring och förminskning.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?   

Area för kvadrater, rektanglar, parallellogram, triangel

Potenser, ex cm2

Areaenheter

Likformighet

Skala, förstoring och förminskning

Hur kommer vi att arbeta?

Med problemlösning, muntligt och skriftligt.

Vi kommer att ha genomgångar tillsammans där vi går igenom arbetsområden och räknar vissa uppgifter tillsammans.

Räkna uppgifter i boken och räkna andra uppgifter enskilt. 

Vi kommer att räkna i par/grupper.

Med muntliga uppgifter i par/grupp.

 

Viktiga begrepp

Area, potens, mm2, cm2, dm2, m2, km2, parallellogram, triangel, bas, höjd, likformig, skala, förstoring, förminskning

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

Lösa matematiska problem. 

Använda och visa förståelse för matematiska begrepp.

Använda rätt metoder och algoritmer (ex. uppställning) på rätt sätt. 

Resonera om uppgifter genom att t.ex. visa funderingar om rimlighet. 

Samtala om och redogöra för frågor, uträkningar och slutsatser. 

 

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

Genom att räcka upp handen och delta på lektionerna. 

     Genom att räkna uppgifterna och problemlösning.

     Genom att genomföra en bedömningsuppgift. 

     Genomföra ett prov. 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift trianglar

 • Bedömningsuppgift trianglar

 • Matematikprov kap. 4

 • Bedömningsuppgift trianglar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Favorit matematik 5B Kap.4 Area Bedömning förmågor

Metod
Begrepp
Problemlösning
Kommunikation
Resonemang
Uppgift 1
Utför beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform. Beräknar area av triangel. Tolkar och använder enkel skala.
Vet vad som menas med triangel, hög, bred, area, ursprunglig, figur och skala.
Uppgift 2
Känner till relationen mellan multiplikation och potenser,
Uppgift 3
Beräknar area med hjälp av standardiserade enheter.
Uppgift 4
Mäter och konstruerar area med hjälp av mätredskap.
Vet vad som menas med parallellogram, area och triangel.
Redovisar sin lösning på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
Kan skriftligt argumentera för (visa) sin lösning.
Uppgift 5
Tolkar och använder enkel skala.
Uppgift 6
Tolkar och använder enkel skala.
Uppgift 7
Vet vad som menas med parallellogram, bred, hög, sida, area, omkrets, triangel, höjd och bas.
Löser geometriska problem. Beskriver sitt tillvägagångssätt. Väljer godtagbara strategier och metoder.
Använder linjal och ritar godtagbara geometriska objekt.
Kan skriftligt argumentera för (visa) sin lösning.
Uppgift 8
Beräknar arean av en rektangel.
Vet vad som menas med dubbel, area, rektangel, bred och hög.
Löser geometriska problem. Beskriver sitt tillvägagångssätt. Väljer godtagbara strategier och metoder.
Redovisar sin lösning på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
Kan skriftligt argumentera för (visa) sin lösning.

Ma
Favorit matematik 5B Kap.4 Area Bedömning Trianglar

E
C
A
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Konstruerar två figurer med lika stor area och olika form eller en triangel med arean 12 cm2.
Konstruerar två trianglar med lika stor area och olika form.
Konstruerar två trianglar med arean 12 cm2 och olika form.
Metod
Kvaliteten på de metoder som eleven använder. Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar.
Visar areans storlek för minst en triangel genom att t.ex. räkna rutor.
Visar areans storlek för minst en triangel genom att använda formeln för triangelns area eller genom att visa att triangelns area är hälften av "rektangelkompisen".
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Anger någon egenskap hos den ena eller hos båda trianglarna.
Beskriver några egenskaper hos trianglarna t.ex. vinklar, omkrets, namn eller bas/höjd.
Beskriver utförligt både likheter och skillnader mellan trianglarna.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation.
Redovisningen är begriplig och det matematiska språket är möjligt att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är godtagbart.
Redovisningen är strukturerad och tydlig med lämpligt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: