👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-09-17 13:23 i Malmaskolan Uppsala
Ett arbetsområde om Medeltiden.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap Historia
Medeltiden var en spännade tid i Sverige. Vikingarna blev kristna och kyrkan fick en stor makt i samhället. Det byggdes kloster där munkar och nunnor bodde och levde. Man delade in folket i fyra olika stånd adel, präster, borgare och bönder. Det fanns modiga riddare i tung rustning som kungen tog till sin hjälp. Pesten härjade och städer växte fram. Välkommen till medeltiden!

Innehåll

Mål med det här arbetet

Utöver att du får träna dina kunskaper i det svenska språket och i ämnena historia och religion kommer du att få utveckla din förmåga att: 
- ta ansvar för ditt eget lärande både självständigt och tillsammans med andra

Syfte

Du ska få träna din förmåga att:

 • använda dig av en historisk tidsram och förstå vad som hänt under Medeltiden.
 • använda dig av historiska begrepp
 • analysera hur religionen formats under medeltiden
 • kritiskt granska dina källor

Centralt innehåll

Du kommer att få lära dig mer om vad som hände på medeltiden, hur människorna hade det, hur handeln mellan länderna ökade, vilken roll kyrkan hade och få kunskap om "kända" personer från den här tiden.

Du kommer att få reflektera kring de olika källorna och deras trovärdighet.

I det här arbetet kommer du att möta många ord och begrepp som hör till ämnet. Du kommer att få möjlighet att lära dig vad de här orden betyder så att du kan använda dig av dem när du själv ska berätta om medeltiden. Du kommer också att få möjlighet att reflektera över det som vi tar upp och även över din arbetsinsats.

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
För att får mer kunskap om medeltiden kommer vi att läsa, se på film, ha genomgångar och diskutera de olika frågor som du får och de som dyker upp. Vi kommer att träna på att hitta svar på frågor och i skrivhäften.

Så här visar du vad du har lärt dig

Du kommer i slutet av arbetet få visa delar av dina kunskaper genom att göra ett prov. Du bedöms även fortlöpande under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6