👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-09-17 15:57 i Hallsta skola Norrtälje
I den här kursen ska vi lära känna vår egen kontinent - Europa - lite bättre. Vi lär oss om kartan, länders olika lägen och om kultur- och naturlandskapen. Vad kan kartan berätta för oss? Vad är speciellt för olika länder i Europa? Vi gör några enkla jämförelser - vad har vi gemensamt och vad skiljer oss åt?
Grundskola 4 – 6 Geografi SO (år 1-3)
Välkommen ut i Europa! Hur ser vår kontinent ut? Vilka olika länder tillhör Europa? Var finns de stora bergen, sjöarna, åarna, städerna? Vi ska lära oss vad kartan kan berätta, Samtidigt lär vi oss bra geografi-ord så att vi kan göra enkla jämförelser - vad skiljer Europas länder åt och vad har vi gemensamt?

Innehåll

Syfte och mål

Målen med kursen är att:
*  alla elever ska kunna använda olika slags kartor som informationskälla och använda dem för att beskriva vår egen kontinent med geogragfiska termer.  
* alla elever ska ha en rimlig uppfattning om var Europas länder ligger
* alla elever ska kunna lite mer om några Europeiska länder och kunna se enkla likheter och skillnader dem emellan.

Centralt kursinnehåll - kursplanen Lr11

Undervisningen i geografi ska enligt kursplanen behandla följande innehåll:

Hur gör vi?

Vi jobbar med kartboken som redskap, tillsammans och enskilt, för att lära oss hur den är uppbyggd och vilken information kartboken kan ge.
Vi ser på några olika filmer om Europas olika delar
Vi använder kartbok samt digitala verktyg för att träna namngeografi
Vi lär oss anteckna viktiga saker tillsammans
Vi "reser runt" till några av Europas länder och lär oss mer om dem.
Vi tränar oss tillsammans i att dra slutsatser om likheter och skillnader mellan olika länder och regioner

Vad ska bedömas?

 • Hur väl eleven lärt sig undersöka omvärlden genom att använda och handskas med den information kartboken ger - och återge sin kunskap till andra
 • Hur väl eleven behärskar Europas namngeografi
 • Hur väl eleven kan berätta, beskriva och göra jämförelser

Uppgifter

 • Arbetshäfte: Europas stora bergskedjor

 • Arbetshäfte: Europas gränser

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

SO Ge
Geografi år 4-6

Kunskapskrav GEOGRAFI 4-6 samt Lgr11 kap 2

På väg
Grundläggande
Relativt god
Mycket god
Samband kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Använda geografiska begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Namngeografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6

Lgr11 - Övergripande mål och riktlinjer

På väg
Grundläggande
Relativt god
Mycket god
Ansvar för sina egna studier och arbetsmiljö
 • Gr lgr11
Arbetsformer och samarbete
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11