Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Igelkotten ht-20/vt-21

Skapad 2020-09-18 08:53 i Dahlgrenska ULNA Förskolor
Förskola
Under ht-20 och vt-21 kommer vi att arbeta med vårt projektarbete "hållbar utveckling". Vår barngrupp består av 14 barn, barnen är 1-2,5 år gamla. Vi vill fokusera på att dela oss i mindre grupper och arbeta med språkundervisning, naturkunskap och måltidspedagogik. Genom dessa tre huvudämnen kommer vi att lägga stor vikt vid TAKK och att ge barnen möjligheter att utforska med alla sinnen. Vi kommer att arbeta mycket skapande aktivitet och Babblarna kommer att ha en tydlig roll hos oss på Igelkotten. På yngrebarn är det viktigt att alltid fokusera på barnens trygghet, många barn är unga och har aldrig tidigare vistats från sina vårdnadshavare eller tillsammans med andra barn. Detta jobbar vi mycket och aktivt med vid varje terminsstart då vi har flera inskolningar och ny gruppkonstellation varje hösttermin.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: 

 • Lägga grund för demokratiska värden hos barnen som präglas av tillit och ömsesidig respekt, så väl mellan barn och barn som vuxna och barn och vuxna och vuxna.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 •       Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,
 •       Stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa        och respektera varandra,

Målkriterier 

 • att barnen visar respekt och förståelse för varandra.
 • att barnen ges möjlighet att samspela samt ges möjlighet att hantera situationer som uppstår, allt från konflikthantering till att själv resa sig upp när man ramlat - barnens delaktighet i fokus.

Målet når vi genom att

• mindre grupper, färre barn i varje grupp
• ser och uppmärksammar varje barn 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: 

 • Bredda barnens förståelse för sin omvärld, skapa en trygg miljö för fortsatt utveckling

Mål

 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sett att förstå sin omvärld
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Målkriterier

• att barnen använder kommunikationsformer och begrepp.
• att barnen är trygga.
• att barnen vågar upptäcka och utforska.

Målet når vi genom att

 • ge verktyg till olika kommunikationsformer, TAKK, språkundervisning och måltidspedagogik.
 • arbeta nära barnen och vara medforskande.
 • språkbada genom det konstanta användandet och tydliggörandet av olika kommunikationsformer. 
 • tydligt material undervisningsmaterial.
 • tydliga lärmiljöer.

BARNS INFLYTANDE

Syfte: 

 • Barnen ska ges möjligheter att äga sin förskola, att känna att det de uttrycker är det som blir verklighet i vår verksamhet, i våra pedagogiska miljöer och i vår undervisning. 

Mål

• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 
• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att det kan påverka sin situation,

Målkriterier

• att barnen oavsett könstillhörighet ges samma möjlighet att uttrycka åsikter och känslor.
• tar ansvar för sig själva och sin omgivning, t.ex. dukar av sin tallrik, försöker ta på sig sina skor, hjälper någon annan.

Målet når vi genom att

• vi pedagoger är lyhörda för vad barnen kommunicerar 
• dela barnen i mindre grupper för att ska få utrymme att komma till tals. 
• vi pedagoger arbetar medvetet med våra lärmiljöer utefter barnens intresse. 
• se alla barn som individer oavsett könstillhörighet.

FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte: 

 • Skapa goda, trygga relationer för både barn och vårdnadshavare. Speciellt viktigt hos som arbetar på yngrebarnsavdelning, då vi många gånger är första kontakten med förskolans värld.

Mål

 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och 
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet

Målkriterier

• Att barn och vårdnadshavare är trygga hos oss på förskolan
• Att vårdnadshavare vågar prata med oss, vågar uttrycka funderingar och tankar

Målet når vi genom att

• vara ärliga och tydliga i bemötandet av vårdnadshavare
• ge tydlig information kring förskolans uppdrag
• informera om såväl rättigheter som skyldigheter på förskolan

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: