Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2020-09-18 09:49 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Vi kommer att undervisa i normer och värden utifrån barnens kunskapsnivå. Hur är vi mot varandra och hur tar vi hand om vår lärmiljö.

Innehåll

 

Var är vi? /Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Barngruppen består av två åldersgrupper, 1 och 2 år. Vi har även introducerat 4 nya barn och kommer att introducera fler barn under oktober. Vi har flyttat in i våra nya lokaler och vill sätta våra gemensamma regler och rutiner.

 

Syfte:

Att ge varje barn förutsättningar att:

 • Vara ansvarstagande och visa respekt för våra lärmiljöer och kompisar.
 • Ta hänsyn till andras situation och vilja hjälpa andra. 

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 
Vi vill se att barnen visar intresse för att sortera sakerna på sin plats och ta hand om sakerna och vår lärmiljö.
Vi vill se att barnen visar respekt genom att lyssna på kompisarna och de vuxna. 
Vi vill även se att barnen visar intresse för att hjälpa andra och försöka förstå andras situation. 


Förståelse
:

Ta hand om våra saker och våra miljöer. 
Alla är viktiga och lika värda. 
Vi ska hjälpas åt.

 

Kärnämnen/förmågor:

Koherens- att förstå sammanhang och kunna orientera sig. Intersubjektivitet- att vara tillsammans 

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi föregår med gott exempel och bemöter alla med respekt och lyssnar på barn och vuxna, tar ansvar för vår gemensamma miljö (fysisk, social och psykisk), hjälper de som vill och behöver hjälp. 

 
Vetenskaplig grund:

Lev Vygotskij hävdade att barnets utveckling hänger samman med den miljö det växer upp i. Vikten med den sociala omgivningens interaktion är dock det centrala i hans teorier kring individens kognitiva utveckling. Han menade att det inte går att skilja barnets utveckling och lärande åt. Det är när man deltar i ett sammanhang, en kontext, som lärandet äger rum. Lärandet ses som situerat, vilket innebär att lärandet sker i olika situationer och på olika vis beroende på sociala och kulturella sammanhanget. Den syn på lärande som Vygotskij främst förknippas med baseras på samspelet mellan människor och när det gäller att införliva ny kunskap är imitation och kommunikation det centrala. I interaktionen mellan människor utmanas tankarna och barnet erfar andras uppfattningar, vilket i sin tur utvecklar nya kunskaper. Vygotskij ansåg vidare att barn som vägleds av vuxna eller andra barn som är mer kunniga inom ett specifikt ämne, utvecklas bättre än vad de skulle ha gjort ensamma. Vygotskij menade med detta att socialt samspel absolut är den viktigaste drivkraften i barns utveckling.

Den proximala utvecklingszonen

För Vygotskij handlade inte lärandet om vilka begränsningar en individ hade, utan om vilka möjligheter en individ hade att lära sig om den fick rätt hjälp: 


"Han definierar således den närmaste utvecklingszonen som området mellan det som ett barn kan klara ensam och det som samma barn kan klara med hjälp av någon annan, t ex. en lärare eller en mera försigkommen kamrat. […] Det barnet kan göra nu med assistans kommer det senare att kunna göra ensam."

Perspektivet ger konsekvenser på hur lärandet bedöms. En god bedömning av ett barn eller en elevs kunskaper bör, enligt ett sociokulturellt perspektiv, inte endast grunda sig i den nuvarande faktiska kunskapen, utan även se till den potentiella utvecklingbarnet/eleven kan göra med rätt assistans.

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Innan uppstarten gör vi en förbedömning på varje barn så att vi sedan kan bedöma om det blivit en progression. 

Utvärderingssätt:

Genom dokumentation, observation, reflektion tillsammans arbetslaget och med barnen.

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

 • Vi kommer att undervisa i mindre grupper. 
 • Vi kommer att använda oss av vår maskot Tintin som dramatiserar olika dilemman. Ex. Kasta med saker, putta kompisen, sätta sakerna på fel plats, ta den sak som kompisen har mm.
 • Barnen får komma med förslag på lösningar.
 • Läsa kompisböckerna: Vänta på din tur, Prata om det och Dela med dig. 

Aktiviteter:

 Delar in barnen i mindre undervisningsgrupper. Personalen skiftar grupp för att ge alla barn samma förutsättningar då vi har olika sätt att undervisa på. Personalen kommer att rikta barnens uppmärksamhet mot våra uppsatta mål.

 

Dokumentation/ kriterier

Dokumentation på gruppnivå, övergripande från undervisningen. Individnivå i Unikum med hjälp av bild, film och text där man ser ett förändrat kunnande hos barnet. 

 

Kriterierier

Vi vill se att barnen visar intresse för att sortera sakerna på sin plats och ta hand om sakerna och vår lärmiljö. 
Det innebär: att vi ser att barnet sorterar sakerna på sin plats, att barnet använder sakerna på ett adekvat sätt.

Vi vill se att barnen visar respekt genom att lyssna på kompisarna och de vuxna. 
Det innebär: att vi ser att barnet respekterar ett nej eller stopp av kompisar eller vuxen, att barnet delar med sig av ex. leksakerna, att barnet följer regler som ex. att gå inne.

Vi vill även se att barnen visar intresse för att hjälpa andra och försöka förstå andras situation. 
Det innebär: att barnet hjälper en kompis eller vuxen med något, att barnet ex. lämnar tillbaka en sak som de tagit från kompisen när de ser att kompisen blir arg eller ledsen. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: