Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2-3 20/21

Skapad 2020-09-18 10:38 i Jumkils skola Uppsala
Pedagogisk planering SO -Samhällsorienterade ämnen
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Under läsåret kommer vi att arbeta med flera olika arbetsområden inom SO, såsom värdegrund med normer och regler, skola, trafik, högtider samt historia från forntid till järnåldern.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll:

 • Skolans värdegrund.
 • Klassregler.
 • Barnkonventionen och mänskliga rättigheter.
 • Att organisera och genomföra klassråd och elevråd.
 • Trafik
 • Historia från forntiden till järnåldern  
 • Gudar från antiken och den nordiska mytologin
 • Högtider 

 

På detta sätt kommer vi att arbeta med ämnet:

 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Vi kommer att lyssna till berättelser och se filmer.
 • Vi kommer att läsa och skriva enkla faktatexter kring olika arbetsområden.
 • Vi kommer att föra samtal om olika frågor.
 • Vi kommer se Lilla Aktuellt skola för att ta del av nyheter
 • Vi kommer ha värdegrunds lektioner varje vecka. 
 • Vi kommer ha klassråd och elevråd

 

Bedömning

Eleven visar sina kunskaper och förmågor genom att:

 • Samtala och lyssna.
 • Vara aktiv vid genomgångar och försöka delge dina tankar.
 • Ta in nya begrepp och försöka använda dessa.
 • Ta del av och reflektera över värdegrundsfrågor.
 • Visa sina kunskaper både muntligt, vissa i enkel skrift och genom enklare bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

SO
Kunskapskrav SO åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mänskliga rättigheter & barnets rättigheter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Normer och regler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Möten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Betalningsformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Närområdet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Samhällsfunktioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Att flytta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Miljön & hållbar utveckling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Trafiken
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Hemortens historia
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jämföra förr och nu
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tidslinjer & tidsbegrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Livsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Religion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Exempel från religioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Bibeln, gudar och myter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Kristendomens roll
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Samhällsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Söka information & sammanställa resultat
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Göra undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: