Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social hållbarhet - Samspel

Skapad 2020-09-18 13:58 i Holms förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Social hållbarhet - Samspel

Innehåll

Social Hållbarhet - Samspel  
Hur samspelar barn med artefakter i de planerade undervisningssituationerna? 

Utvecklingsområden
Vi behöver bli bättre på att gå tillbaka till det vi gör i verksamheten, så som Björklund (2014) beskriver att projicera film eller bilder. Det ger barnen möjlighet att reflektera och återuppleva det vi arbetat med. För oss vuxna blir det ett tillfälle att tolka vad barnen är intresserade av och vad de har tagit till sig. Vår dokumentation behöver utvecklas; både enskilt och i grupp. Sätta fokus på analysen så att dokumentationen blir pedagogisk och levande i verksamheten.

Syfte/Mål
Vi vill arbeta med Landart och skapande både inne och ute, där barnen samspelar med varandra och artefakterna. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna på varandra, förstå varandra och respektera varandra. Vi vill ge barnen möjlighet att mötas i olika grupper men även enskilt för att både möta andra i samspel men även sig själv tillsammans med artefakten. Genom att arbeta med landart vill vi låta barnen öva på sin förmåga att uttrycka sin fantasi och sina åsikter.  

För pedagogerna
Hur samspelar barn med artefakter i de planerade undervisningssituationerna?   

Riktlinjer i läroplanen

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1
– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2
–förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler 

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3
– intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation   

Planera och genomföra
Utifrån våra läroplansmål kommer vi att arbeta på följande sätt;

  • Pedagogerna uppmuntra barnen att stötta varandra i olika situationer.
  • Vi bekräfta barns olika känslor för att få förståelse för sig själv och andra.
  • Vi pedagoger ska vara förebilder och också våga visa och uttrycka våra känslor samt hur vi hanterar dem.
  • Respektera varandras integritet genom att markera med stopp.
  • Vara en närvarande pedagog som kan stötta barnen i leken exempelvis med turtagning, ömsesidighet och samförstånd.
  • Vi involvera och låter barnen vara delaktiga i de beslut och regler som vi gemensamt kommer fram till.
  • Vi involvera och låter barnen vara delaktiga i de beslut och regler som vi gemensamt kommer fram till.
  • Pedagogerna är lyhörda för vad barnen är intresserade av och låter deras röster, både verbala och ickeverbala, genomsyra verksamheten.

Uppföljning, utvärdering och utveckling
Vi kommer göra vår dokumentation genom att fota och filma samspelet. Barnen kommer även få möjlighet att använda digitala verktyg och själva dokumentera där deras intresse ligger. Vi kommer att reflektera och titta tillbaka på dokumentationerna både tillsammans med barnen och i vårt arbetslag. Vi kommer att samla bilder i bokrummet på Furugården och på två av barnens lärplattor som ska finnas tillgängliga för barnen att själva använda.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: