Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika symboler/olika kulturer

Skapad 2020-09-18 14:28 i 223951 Förskolan Marievik Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Världen omges av symbolik och språktecken vilka tolkas och uppfattas på olika sätt vid olika sammanhang och olika kulturer. Kan man hitta likheter i språk och kulturer emellan?....

Innehåll

 

 

 

 I våra observationer har vi sett följande…..

 

 

 I barnens lek efter sommaren lekte de sommarskuggan. Det var en lek som enade de nya barnen och de barn som gått på Krabban lite längre. De hade sett det som tv program på sommarlov. De började samtala över var skuggslem kom ifrån och av vad det gjorts av. De jagade varandras skuggor och lekte fånga skuggan. I leken leker de detektiver som ska söka ledtrådar och på var sommarskuggan varit.

 

I naturen upptäckte barnen symboler som siffror, bokstäver mm.I en lek i skogen ville barnen lösa ett mysterium, var hålet i en stor sten tar vägen, går det att kommunicera med varandra genom hålet? Samma sak hände på en utegård då barnen experimenterade med var tar ljudet vägen i lurarna på gården.

 

Ett barn blev mycket fascinerad över handalfabetet som sitter uppsatt i Krabbans matrum. Barnen visade varandra alfabetet. De började göra skuggbilder med sina händer.

 

Barnen visar ett intresse för symboler och flaggor och vill veta var olika länder och språk kommer ifrån. Samlas gärna spontant vid världskartan och diskuterar länder och världsdelar och i vilka länder de har varit i och varifrån olika maträtter kommer.

 

Barnen har reflekterat över likheter och olikheter i utseenden. De har visat ett intresse för former och mönster i klädsel och i smycken.

 

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

 

, Olika symboler olika kulturer

 

 Varför ska vi arbeta med det? – syfte

 

Vi vill väcka intresse för att knäcka olika koder i olika symboler i till exempel skrivna språket, konst, kroppsspråk,

 

Vi vill aktivt belysa värdet av sin och andras kulturella identitet. Få in mångfald och språk som tillgång.

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

 

 Mänskliga rättigheter utifrån bl. a barnkonventionen, jämställdhet och människors lika värde. Lära sig att använda olika verktyg i kommunikation och språk.

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.

För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket.

Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen.

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

 

  Vi presenterar olika skriftspråk via bild och även lyssnar på hur språket låter. Att lyssna på olika kulturers musik och skapa till musiken se och analysera hur konsten blir. Rita och skapa egna symboler. Titta även på välkända symboler. Göra egna skuggbilder och spela skuggteater samt försöka avbilda digitalt våra egna skuggor i solen.

 

  Vad tar vi med oss från föregående projekt?

 

Barnen fastnade för robotar och programmering. Där kan vi också använda oss av symboler och ge signaler på avstånd till varandra via tecken och symbolik. Barnen upptäckte och skapade egna signaler med hjälp av ljud och tecken. Nu vill vi fortsätta att introducera språk, symboler  och tecken i såväl med teknik, lek och rörelser. 

 

 

Vad har eleverna för förförståelse inom området?

 

De har reflekterat själva omkring likheter och olikheter och andra kulturer. Ser lust i att kommunicera på olika sätt via olika metoder, syn, känsel och hörsel. De har upptäckt att de själva kan hitta på olika symboler för att kommunicera på avstånd.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: