Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2020-09-19 21:23 i Annerstaskolan Huddinge
Planering baserad på boken Matteborgen 5A
Grundskola 5 Matematik
Vi fortsätter att arbeta med läroboken Matteborgen i årkurs 5.

Innehåll

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete.
 • Läxor och läxförhör.
 • Mattespel.
 • Diagnoser till varje kapitel.

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar.
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna.
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Mål

När du har arbetat med alla fem kapitel ska du kunna:

Kapitel 1 Stora tal; 

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0 -1 000 000.
 • Ordna tal efter storlek.
 • Avrunda. 
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.

Kapitel 2 Geometri; 

 • Räkna ut en rektangels area.
 • Använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter. 
 • Använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • Förstå och använda skala.

Kapitel 3 Decimaltal;

 • Veta vad decimaltal och vad "en hel" innebär.
 • Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
 • Storleksordna decimaltal. 
 • Addera och subtrahera enkla decimaltal.

Kapitel 4 Vikt och volym;

 • Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
 • Växla mellan olika volymenheter.
 • Jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • Växla mellan olika viktenheter.

Kapitel 5 Temperatur och diagram;

 • Läsa av termometern.
 • Läsa av och förstå linjediagram.
 • Rita linjediagram.
 • Räkna ut medelvärde.
 • Läsa av och förstå cirkeldiagram.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen. Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl. Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer. Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hänger ihop.
Metod
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik och algebra på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningen.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Diskutera
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen. Du kan förklara hur du tänkt och förstår hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen. Du kan förklara hur du tänkt och förstår hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: