Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack

Skapad 2020-09-21 07:49 i Håstaby förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Snick och snack, Vännerna i kungaskogen

Tidsperiod:Ht-20

Förskolans namn: Håstaby förskola

Grupp: Västergården

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum:: 200921

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Samarbete mellan avdelningarna Vg, Ög, barn, personal, material och lärmiljö.

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Respekt och förståelse för människors lika värde och de mänskliga rättigheterna 

- Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, ifrågasätta och samtala om dessa

-Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra
- Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
- Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Uppstart av projekt gemensamt med alla barn och personal på Vg

- Vi kommer att läsa boken tillsammans med barnen i mindre grupper under läsvilan, reflektera tillsammans om innehållet. Dokumentera vad barnen visar intresse för och vill undersöka tillsammans.

- Arbeta med materialet som finns att tillgå i form av ramsor, sånger osv.

- Pärm med utskrivet material finns att använda.

- De yngre barnen som sover är med under uppstart och under projektets gång får bekanta sig med karaktärerna.

 - Den personal som har läsvilan är ansvarig för att läsa boken.

Gemensam reflektion av personal över avdelningarna när det är reflektion.

Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?

Digitala verktyg, estetiska; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

- Variera med att lyssna på sagan genom att läsa och lyssna på den digitalt.

- Smartboard kommer att användas för rörelse och dans tillsammans.

- Dramatisera/återberätta med hjälp av handdockor.

- Tillgång till kritor, pennor och målarfärg finns att tillgå.

Hur arbetar vi med det i vår undervisning ute:
- Vi har tillgång till skog på gården och i närområdet där vi har möjlighet att ta tillvara barnens initiativ till att undersöka handlingen i boken. Uppmuntra samspel mellan barn från Vg och Ög.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

- Reflektion och återkoppling med barnen i grupp, dokumentation över pågående arbete i lärmiljön, barnen och personal dokumenterar gemensamt i unikum. Reflektion i arbetslag vid avdelningsplanering över hur vi ska gå vidare och analys över barnens lärande och utveckling.

Planeringen upprättad av: Linda, Vivi, Camilla

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Uppgifter

  • Uppföljning, utvärdering på den pedagogiska planeringen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: