Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Axelsbergs undervisningsplan 20-21 Trädet

Skapad 2020-09-21 09:52 i 223721 Förskolan Majamyra Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Syftet med planen är att beskriva barngruppens intressen och behov och hur vi utifrån detta arbetar framåt för att utveckla verksamheten så att den främjar barnens trivsel, utveckling och lärande.

Innehåll

Inledning

Undervisningsplanen är ett dokument som ska följas upp under året och presenteras för vårdnadshavarna. Som underlag har vi använt den samlade dokumentationen, observationer och erfarenheter från gruppen. Undervisningsplanen är förankrad i våra styrdokument. Lpfö18, barnkonventionen, Stockholm stads skolprogram, stadsdelens och enhetens verksamhetsplan.

 

Vilka gemensamma intressen och behov finns i gruppen just nu?

Utomhus är barnen intresserade av naturen, t.ex pinnar, stenar, ekollon, kottar, löv, insekter.

Inomhus tycker barnen om att bygga med lego, magnetplattor, kugghjulen, stora mjuka klossar, hemvrån, skriva/rita och skapa med skräpmaterial/naturmaterial.

Behov

Empati, lugna lekar inomhus och träna språket.

Empati: Vi vill att barnen utvecklar sin förståelse av att visa hänsyn och respekt mot varandra.

Lugna lekar inomhus: Koncentrera sig på det som dom sysslar med.

Språk: Vi behöver arbeta med språkutvecklingen i gruppen, för att barnen ska kunna kommunicera med varandra och utrycker sina tankar och åsikter verbalt. 

 

Hur ser kommunikationen och samspelet ut? Hur och vad leker barnen? Fysisk aktivitet, inne och ute?

Barnen har bra kommunikation och samspel med varandra, ibland behöver dom påminnelse av oss vuxna att lyssna på varandra.

När vi är i skogen ser vi att barnen plockar stora grenar och bygger kojor, lyfter på stenar för att hitta insekter, samlar naturmaterial för att ta med sig till förskolan och pyssla med.

Varje dag går vi på promenad till olika ställen, t.ex. skogen, parcourparken, örnberget, fågelparken etc. Där får barnen tillfälle att springa, klättra och hoppa.

Barnen använder sin fantasi när de sitter och bygger med olika byggmaterial t.ex. polisstation, båtar, garage och rymdraket.

De fysiska aktiviteter som barnen utför inne är dans, rörelsesånger, rörelselekar. 

 

- Undervisningsplan för att utveckla kommunikationen och samspelet i gruppen?

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

 Vi vill att barnen ska vara empatiska, utveckla sina förmågor att uttrycka sig i leken och samspelet med varandra. Samt vill vi att de får förståelse för vikten att visa hänsyn och respekt mot varandra. 

Dessutom önskar vi att barnen vågar uttrycka sina åsikter och idéer framför gruppen.

Beskriv hur ni planerar undervisningen?

Empati är den största punkten som vi fokuserar på, t.ex. när vi är framme vid utflyktsplatsen har vi en liten samling där vi pratar om regler och hur vi leker med varandra. Kompisböckerna är , ett av de material som vi använder, på samlingen använder vi empatidockor  som lyfter upp om något har hänt i barngruppen. Vi pedagoger hittar på aktiviteter och delar barnen i smågrupper där dom kan kommunicera och samspela med varandra, på detta sätt så kanske barnen vågar uttrycka sina tankar och åsikter. 

Hur kan ni använda fysisk aktivitet för att utveckla kommunikation och samspelet?

När vi promenerar till skogen håller barnen varandra i handen och samtalar och ser saker och ting med varandra och det utökar gruppkänslan hos dem. I skogen delar barnen upp sig i olika grupper efter intresse, t.ex några bygger kojor med stora grenar som de hämtar, några vill klättra, några springer och några lyfter stora stenar för att hitta insekter. Under de aktiviteterna kommunicerar barnen hela tiden vad och hur dem ska göra.

På samlingen genomför vi olika rörelselekar där barnen kommunicerar med varandra, som t.ex "Vem har ramlat ner i gropen", 

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

 "Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer".

 "Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation".

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

 

- Undervisningsplan för projekt och teman som ni valt att arbeta med? 

Beskriv ert tema - projekt

Efter grundverksamheten har vi märkt att barnen är intresserade av natur och naturmaterial därför valde vi tema "Naturen".

Syfte med projektet? Vad vill vi att barnen ska lära sig

 Utveckla barnens naturkunskap. Hur man tar hand om naturen, t.ex. man bryter inte grenar, kastar inte skräp, man är helt enkelt rädd om naturen! 

Beskriv hur ni planerar undervisningen?

En dag i veckan har vi en barngrupp som går ut i naturen och pratar om årstider. Nu i höst har vi pratat mycket om träd, vad dom heter och hur deras löv ser ut. Vi tar in natur material som barnen skapar med.

- hur kan ni använda fysisk aktivitet i undervisningen?

I skogen delar barnen upp sig i olika grupper efter intresse, t.ex några bygger kojor med stora grenar som de hämtar, några vill klättra, några springer och några lyfter stora stenar för att hitta insekter. Genom  de aktiviteterna utvecklar barnen sin grovmotorik och fysisk förmåga. Dessutom utforskar barnen i leken t.ex. varför faller ner löven i hösten?.

- hur kommer ni att arbeta med barnens språkutveckling kopplat till projektet?

När vi är i skogen så sätter vi namn på det som barnen hittar och pratar om föremålet. Ibland ställer vi frågor om vissa växter för att veta hur mycket kunskap barnen har. Vi läser även naturböcker för de som är intresserade. Vi använder också appen "pollyglutt" som innehåller fakta och information om naturen. På det sättet lär barnen sig olika namn på insekter, träd och föremål.

Vad har barnen för förförståelse inom området?

Några barn har kunskap och fakta om vissa växter och insekter.

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

"Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställe frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling".

"Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande". 

"Barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning".

Följande frågeställningar kommer vi att följa upp under årets utvecklingsdagar

Klistra in frågorna i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara de tillsammans i arbetslaget. Underlaget för era analyser är alla lär loggar ni skapar under den bestämda tidsperioden. 

 

Deluppföljning - Reflektion (görs vanligen en gång per termin, förslagsvis i samband med WKI)

Följer vi planeringen? Vad ser vi?

Behöver vi ändra/lägga till något i planeringen?

 

Slutanalys (görs vanligen en gång per år, ofta i samband med kvalitetsredovisningen i samband med utvecklingsdagen)

Hur har vi arbetat med undervisningsplanen?

Hur blev det? Resultat

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: