Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna på stjärnan

Skapad 2020-09-21 10:07 i Förskolan Främbyhus Falun
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda dem som verktyg i den pedagogiska verksamheten. Babblarna bjuder på språklek som stödjer barns tidiga tal-och språkutveckling, skapar intresse för naturkunskap och teknik, rörelse och hälsa, kreativt skapande, matematik samt värdegrund och hur vi är bra kompisar.

Innehåll

Nuläge

Barnen i åldrarna 1-3 år har visat intresse för Babblarna och därför har vi valt att använda dem som vårt tema under läsåret. Vi vill lära känna varje babblare och prata om dem och deras egenskaper.  Babblarna kan på ett enkelt och roligt sätt bland annat stimulera barns tidiga språkutveckling, skapa intresse för naturkunskap och teknik, uppmuntra till skapande och rörelse och hälsa, matematik samt olika värdegrundsfrågor som hur vi är bra kompisar och hur vi ska behandla andra människor. 

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande samt naturvetenskap och teknik. Fokus kommer att ligga på språkutveckling och kommunikation.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo-  Gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Uppdrag - djur och natur. Vi går till skogen och samlar löv och skapar med naturmaterial. 

Bibbi-  Gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Uppdrag - språk. Vi läser böcker och använder Ugglo. 

Bobbo - Gillar rörelse, sång och lek. Uppdrag - rörelse. 

Diddi- Gillar att skapa, i alla möjliga material. Uppdrag - skapa. 

BabbaGillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

DaddaSer till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är.

Alla barnen 1-3 år deltar i de olika aktiviteterna. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret. Vi använder oss av tecken som stöd som förstärkning i undervisningen. 

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i lärloggar på gruppnivå och individuell nivå. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

Arbetslaget gör kontinuerligt uppföljning genom unikums reflektioner och analyser.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: