Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkrypens projektbeskrivning 20/21

Skapad 2020-09-21 10:45 i Parkstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektbeskrivningen beskriver hur vi arbetar utifrån vårt utvecklingsområde "Lekens betydelse för lärandet och undervisningen"

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 
"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande.

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen.

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen.

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:

”får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga” (Lpfö -18)

Arbetslaget ska:

”ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga” (Lpfö-18)

 

Avdelning: Småkrypen

Projektets namn: ”Här och Nu”

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

Vi har sett ett intresse av att plocka i och ur saker. Barnen upptäcker att världen är i ständig förändring. Att saker/människor försvinner och kommer tillbaka. Världen leker ”Titt Ut” med dem.

 

Vi ser behov av att skapa en anknytning med hjälp av trygga relationer. Relationer handlar om upplevelser av faktiskt samspel och har därför två samverkande dimensioner: en yttre och en inre. Den yttre är observerbar. Den inre låter sig inte observeras och är därmed svårare att beskriva. Det handlar om bådas känslor, förväntningar och uppfattningar som kopplas till det yttre samspelet. De inre aspekterna påverkar det yttre samspelet och vice versa. Detta samspelet påverkar och skapar utvecklingens och lärandets förutsättningar. (Öhman Margareta, Hissad och dissad, 2019, Somer, 2005).

 

Vi ser också ett behov av att ge barnen tid i mötet mellan barn-barn, barn-vuxen och vuxen-barn. Anknytningen är det som sker i relationen mellan omsorgsgivare och barnet. Den utgör basen för barnets känsla av trygghet och är en förutsättning för att det ska våga vara nyfiket och utforskande, det vill säga börja leka (Rydén och Wallroth, 2008, Det viktigaste är att få leka, Öhman Margareta, 201).

 

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

Vi har fokus på ett långsiktigt mål med verksamheten, omsorg, utveckling och lärande. Vårt syfte är att få barnen trygga och skapa relationer genom lek. Syftet med ”i och ur leken är att bygga vidare på deras intressen, tankar och idéer. Vi ger dem möjlighet att utforska sin omvärld.

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

Vi pedagoger ska vara närvarande och härvarande i mötet med barnen. Där pedagogernas samspels mönster är öppnande och positiva tenderar barns lekklimat att präglas av samma kvaliteter (Öhman, Margareta, Hissad och dissad 2019, Bae 2009a, 2009b) 

 

Ta tillvara på här och nu, vilket ger förutsättning för att ge barnen delaktighet i projektet. Då barnen visar ett intresse av ”i och ur leken” vill vi vidareutveckla den genom att tillsätta material och möjligheter till lek.

Skapa fler lekmiljöer för att kunna plocka ”i och ur”.

Använda oss av böcker, handdockor och känslokort etc.

 

Enligt Vygotskij utforskar det lilla barnet föremål genom perception, vilket innebär att det undersöker inte bara färg och form, storlek eller textur hos föremålet, utan även dess mening (Smidt Sandra, Vygotskij och de små och yngre barnens lärande, 2010). 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: