Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gul : Projektbeskrivning Mall Veberöd och Genarps förskolor Sep 20

Skapad 2020-09-21 10:56 i Idala förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektbeskrivningen beskriver hur vi arbetar utifrån vårt utvecklingsområde "Lekens betydelse för lärandet och undervisningen"

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning: Gul

Projektets namn: De hundra språken med babblarna

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

skriv här:

 

Vi har startat hösten med en ny barngrupp och ett nytt arbetslag. Barnen lär känna varandra i nya lekkonstellationer.

Kartläggningen visar att barnen visar intresse för babblarna, sång och musik, uteverksamhet, motoriska aktivitet, djur och vatten.

Barnens behov upplever vi är trygghet, lustfylldhet och närhet samt språkutveckling. Vi arbetar med att skapa ett Vi, där alla har lika mycket värde.

I nuläget erbjuder vi dagligen samtal kring babblarna samt material som är förknippat med dom. Vi erbjuder musik, uteverksamhet och motoriska aktiviteter.

 

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

skriv här:

 

Det lilla barnets språk utvecklas konstant och genom att lägga fokus på den språkliga utvecklingen i vårt projekterande så vill vi öka barnens språkförstående. Vi vill främja barnets kommunikation och därigenom ge dem verktyg att använda de hundra språken.

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

skriv här:

 

Genom att använda oss av TAKK och bildstöd som verktyg, samt inspirerande lekfulla lärmiljöer som främjar barnens utveckling och lärande ger också möjlighet till kommunikation och olika uttrycksformer.   

 

Babblarna kommer att introduceras som ett stöd i kommunikationen i barngruppen. Vi kommer att använda oss av deras olika karaktärerna för att ge barnen möjlighet till att kommunicera i olika uttrycksformer. Känslorna glad, ledsen och arg lyfts fram som en central del i arbetet. Babblarna kommer att få ett eget rum/hylla som barnen kommer att vara med och skapa till de olika karaktärerna.

 

Som medforskande pedagog i barnens lek tar vi vara på deras tankar och idéer.

 

Vi kommer att använda oss av konkret material i sång, ramsor och sagor.

 

 

Koppla läroplansmål som stödjer er projektbeskrivning

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla :

 

- nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

- fantasi och föreställningsförmåga,

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

-intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

- intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. "

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: