Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Idala förskola Röd 20/21

Skapad 2020-09-21 11:04 i Idala förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektbeskrivningen beskriver hur vi arbetar utifrån vårt utvecklingsområde "Lekens betydelse för lärandet och undervisningen"

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning: Röd

Projektets namn: Kommunikationens betydelse för lek och lärande

Vad sa undersökningsperioden/kartläggningen (VARFÖR)?

Barnen på Röd har spridda intressen, men vi ser i huvudsak att deras uppmärksamhet riktar sig mot utomhusmiljö, vatten, kreativt skapande samt bollar och rörelsemönster.

Barnen undersöker utomhusmiljöerna där djur och natur fångar deras uppmärksamhet. Både hästarna, håligheter i marken samt vilka djur som bor var diskuteras flitigt. Ofta stannar barnen upp för att de hittat ett kryp av något slag. Vardagliga sysslor så som handtvätt övergår ofta till vattenlek, barnen står gärna tillsammans i skötrummet och skvätter med vattnet tillsammans. Hur bollarna och bilarna rör sig i konstruktionshörnan är även något som barnen undersöker tillsammans. Barnen visar varandra och bjuder in till gemensam lek. Det är intressant att se hur barnen kommunicerar med varandra och vuxna. Vi vill därför i vårt projekt fortsätta arbetet att utveckla barnens språk och kommunikation genom lek och inspirerande lärmiljöer.

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE):

Det lilla barnets språk utvecklas konstant och genom att lägga fokus på kommunikation i vårt projekterande så vill vi främja barnens gemensamma lek. Vi vill bidra till barnets utvecklade kommunikation och i projektet ge dem verktyg att använda de hundra språken.

Syftet med projektet är att varje barn ska känna sig trygg i att kunna delta och kommunicera i leken på förskolan.

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

Vi arbetar aktivt med att utveckla våra lärmiljöer så att de uppmuntrar till gemensam lek. I lärmiljöerna kommer vi använda oss av både TAKK och bildstöd. Då barnen visar stort intresse för djur och natur så planerar vi att spendera en förmiddag i veckan utomhus, utanför förskolans gård. Tillsammans med barnen ska vi hitta en plats i närområdet att göra "vår". I arbetet med djur och natur så kommer barnens förståelse för samband i naturen att ökas och däri kunskap om hur vi tillsammans kan bidra till en hållbar värld. Barnens intresse ska leda vägen för projektet och vi som pedagoger stöttar och ger dem verktygen de behöver för att utveckla sina kommunikativa färdigheter. Ledord under projektets gång är barns delaktighet och inflytande.

Vi ska med projektet uppmärksamma och ge barnen verktyg att använda de hundra språken genom att erbjuda planerade aktiviteter som främjar kommunikation med hela kroppen.

 

Mål ur läroplanen för förskolan (Lpfö18) som stödjer vår projektbeskrivning:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället,

- nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang med skilda syften, 

- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

- intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation, 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: