👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Veberöd Lammets förskola 20/21 Röd

Skapad 2020-09-21 11:22 i Lammets förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektbeskrivningen beskriver hur vi arbetar utifrån vårt utvecklingsområde "Lekens betydelse för lärandet och undervisningen"

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning: Röd avdelning består av 19 barn, 5 barn födda 16, 6 barn födda 17, 8 barn födda 18. Vi är 4 pedagoger som arbetar på Röd, 2 100 %, 1 80 % och 1 75 %.

 

Projektets namn: Leken i samspel med vår närmiljö.

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

Under undersökningsperioden observerade vi pedagoger att barnen utforskade sin närmiljö, genom lek med hela sin kropp. Barnen visade mycket intresse för rollspel och samspel, dom använde rekvisita i leken, både ute och inne. Vi observerade även att barnen har ett stort behov av att leken är i rörelse och ges möjlighet att utvecklas.

 

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?
Utifrån det vi har observerat och reflekterat över, både tillsammans med barnen och i arbetslaget, valde vi projektet
Leken i samspel med vår närmiljö. Syftet med projektet är att utveckla barnens lek genom upplevelser och reflektioner i vår närmiljö. De förmågor som vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla inom de valda projektet är:

 • utveckla sina sinnen
 • förmedla/reflektera över upplevelserna i olika uttrycksformer
 • berika sin lek med sina nya upplevelser

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

 

För att ge barnen möjlighet att utveckla sin lek genom upplevelser och reflektioner i vår närmiljö, behöver vi pedagoger lyssna och observera vad det är de undersöker och hur de undersöker. Utifrån det skapar vi varierande undervisningstillfällen i olika gruppkonstellationer, där barnens utforskande och kunnande utmanas och utvecklas.

Vi ska vara närvarande pedagoger för att ge varje barn möjlighet till kommunikation, reflekterande, skapande och få en positiv och hållbar framtidstro.

 

För att närma oss vårt mål inom projektet använder vi oss av:

 • Skapande
 • Bygg och konstruktion
 • Rollek/drama
 • Motorik/Rörelse
 • Naturvetenskap
 • Matematik
 • Digitala verktyg såsom fotografera/filma
 • Språk och kommunikation
 • Barnråd
 • Böcker/berättande
 • Barnkonventionen Artiklarna 2, 3, 6 och 12

 

De prioriterade utvecklingsmålen för läsåret 20/21 är:

 • Barns rätt till hållbar framtid
 • Barns rätt till delaktighet och inflytande
 • Lekens betydelse för lärandet och undervisningen

 

Målen vi på Lammet har i vårt arbete med ”Skola för hållbar utveckling” är:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur olika människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
 • Pedagogiskt förhållningssätt (som ger förutsättningar till att nå de prioriterade målen)

Barnkonventionen:

Artiklar 2, 3, 6 och 12

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18