Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Myllan

Skapad 2020-09-21 11:47 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Vi vill ge barnen möjlighet att utforska och undersöka matematik på ett glädjefyllt sätt under sin dag på förskolan.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

På Myllan går barn som är födda 2018 och 2019 och de är fördelade i grupperna Fjärilen och Trollsländan. Barnen är olika långt komna i sina matematiska förmågor och ska kunna utmanas utifrån dessa. 

Syfte: Vi vill på ett lustfyllt sätt skapa glädje kring matematik och visa på dess bredd. Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga efter egna förutsättningar. Barnen ska få uppleva glädja och tillfredsställelse över framsteg samt känna tilltro till sin egen förmåga och därmed kunna lära och använda matematik såväl vardag som i framtida sammanhang. 

Generativ fråga: Var finns matematik? 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta. 
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska samband mellan begrepp 
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enighet med dem. 

Förståelse:

Vi vill att barnen utvecklar sin förståelse och sin förmåga att

 • känna igen former, jämföra, se skillnader och likheter
 • undersöka och jämföra matematiska begrepp (ex stor, mellan och liten)
 • diskutera, se samband och jämföra antal
 • resonera kring och använda prepositioner
 • lyssna, samtala, reflektera för att i sin tur kunna fatta beslut och göra egna demokratiska val. 
 • samarbeta med andra i olika konstellationer, på olika sätt

Kärnämnen/förmågor:

Koherens - att förstå sammanhang och orientera sig

Minne - att komma ihåg och uppleva förväntan 

Koncentration - att styra och hålla kvar sin uppmärksamhet 

 

Begrepp som vi kommer att använda oss av i vår undervisning och som vi vill att barnen utvecklar en förståelse kring

 • Matematik, räkna, antal
 • Jämföra, diskutera, likheter och skillnader, urskilja 
 • Stor, mellan, liten
 • Diagram, flest - färst
 • Geometriska former
 • Konstruera
 • Samarbeta
 • Demokrati, göra val, välja,
 • Digitala verktyg, lärplatta, identitetsbilder, namnbilder 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi kommer att arbeta scaffoldingstöttande i våra miljöer ute som inne. 
Medforskande och stöttande med en tro på att alla barn är kompetenta. Vara närvarande och utmana och utveckla varje barn utifrån sin förmåga. Lyssna på barnet. Undervisning med variation. Att vi erbjuder materialet som vi undervisat i under dagen.

Vetenskaplig grund:
Utvecklingspedagogiskt perspektiv där vi riktar barnens uppmärksamhet mot ett lärobjekt.

Vygotsky - samspel o lärande. 

Variationsteori - lärande ses som en förmåga att kunna urskilja olika aspekter av ett lärandeobjekt. Variation är nödvändigt för att kunna uppfatta en aktuell aspekt av lärandeobjektet. 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Vi börjar med att göra en kartläggning över barnens förmågor och förståelse för att sedan kunna se och följa barnets förändrade kunnande.

Kriterier

Skriva barnens förändrade kunnande efter undervisningstillfällena i reflektionsrutan samt i deras underlag för utvecklingssamtal, 

Utvärderingssätt

Visa våra bilder/filmer digitalt tillsammans med barnen en gång i veckan

Är lyhörda o medforskande i utbildningen

Samplanering

Gemensam reflektion

Samtal vid reflektionsväggen och barnens olika alster.

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

Materialet som vi introducerar ska vara levande i vardagen för att synliggöra de yngre barnens förändrande kunnande. Genom att erbjuda lekmaterial inspirerat ifrån undervisningen kan barnen undersöka, reflektera, urskilja och jämföra matematiken i vardagen. 

 • Samling i helgrupp inleder förmiddagen, där vi bl a skapar stapeldiagram utifrån frukten de väljer samt använder våra identitetsbilder och räknar och benämner hur många barn vi är. Antingen sker undervisning i helgrupp eller så delar vi in oss i mindre undervisninsgrupper, beroende på hur många vi är. Vi har ett tydligt lärandeobjekt. 
 • Karaktärerna från Sagan om vanten kommer med uppdrag till oss, ex leta former både inne och ute, göra diagram, begrepp stor-mellan-liten, prepositioner, spela spel, skapa former.
 • Sång och rörelse med matematiskt innehåll. 
 • Vara uppmärksam på och benämna matematik i leken.
 • Använda digitala verktyg så som lärplatta och vår interaktiva tavla. 
 • Ge barnen möjlighet att göra val i deras vardag. 

Dokumentation:

Vi kommer att dokumentera undervisningen på gruppnivå och barnens förändrade kunnande när något av förmågorna eller begreppen blir synligt i deras individuella lärloggar.

Formativ uppföljning:

På vår hemvist har vi tydliga lärmiljöer. Barnen utforskar och bekantar sig med materialet. Vi börjar våra undervisningar i helgrupp, för att vara en viktig del i ett sammanhang. Undervisning sker sedan i antingen stor eller  liten undervisningsgrupp utifrån lärandeobjektet. 
Vår undervisning och utbildning bedrivs till största del utomhus och då på en bestämd plats. 

Källor:

·       Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer" av Ann S Philgren (2018)

·       Unikum, Edsbro förskola Norrtälje, pedagogisk planering ”Baklängesplanering”

·       www.forskola.kvutis.se

·       https://utbildningar.skolverket.se/group/identitet-jamstalldhet-och-digitalisering-i-forskolan/startsida?packageId=305&slide=2

·       Ifous, Flerstämmig undervisning i förskolan

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: