Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik

Skapad 2020-09-21 11:50 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Samhällskunskap Svenska
Ämnesöverskridande arbete i SVESVE01 och SAMSAM01b

Innehåll

Planering

 • Demokrati
 • Parlamentarism och presidentstyre
 • Direkt- och indirekt demokrati
 • Olika statsskick
 • Proportionella val och majoritetsval
 • Amerikanska valsystemet
 • Sveriges valsystem
 • Ideologier
 • Svenska partier
 • Analys: valaffischer
 • Referat
 • Debatter
 • Undersöka valdeltagande
 • Monarki och republik
 • EU
 • Diktatur
 • Anarkism

Uppgifter

 • Debatt

 • Referat

 • Jämförande analys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -

Matriser

Sve Sam
Debatt Samhällskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Eleven kan ge argument för sina ståndpunkter och värderar med omdömen andras ståndpunkter.
inte delaktig i argumentationen
enkla argument och omdömen
välgrundade argument och enkla omdömen
nyanserade argument och nyanserade omdömen

Sve Sam
Referat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva referat
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av en text samt skriva ett referat som anknyter till det lästa. Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. I texten tillämpas grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av en text samt skriva ett referat som lyfter fram huvudtanken i det lästa. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. I texten tillämpas grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av en text samt skriva ett referat som lyfter fram huvudtanken i det lästa. Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. I texten tillämpas grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Struktur
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande och begripligt
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande och begripligt. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande, begripligt och väldisponerat. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Sve Sam
Jämförande analys (utredande text)

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Eleven kan skriva en utredande text som är sammanhängande och begriplig.
Eleven kan skriva en utredande text som är sammanhängande och begriplig. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva en utredande text som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Anpassa
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Användning av källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Svenska
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Samhällskunskap
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Samhällskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Presentera i skriftlig uppgift
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i skriftlig text.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i skriftlig text.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i skriftlig text.
Analysera
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Likheter och skillnader
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: