Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Myntan 20/21

Skapad 2020-09-21 12:34 i Häckeberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektbeskrivningen beskriver hur vi arbetar utifrån vårt utvecklingsområde "Lekens betydelse för lärandet och undervisningen"

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning:Myntan

Projektets namn: Snick och Snack på utflykt

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

 

Myntan är 20 barn varav 12 st födda 16 och 8 st födda 15.

Vi har sett ett stort behov av att rikta leken mot social träning och kommunikation.

Barnen vistas i miljöerna och leker men det är inte med varandra utan mest bredvid.

Vi behöver hjälpa dem med redskap för att lösa konflikter som kan uppstå i den fria leken.  

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

 

Vi arbetade med Snick och Snack i Kungaskogen förra läsåret och det var stort intresse från barnen. Vi upplevde att det var lättare att prata om värdegrundsfrågor utifrån karaktärerna i temat. 

Barnen visar stort intresse för karaktärerna och naturen som temat utgår ifrån. 

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

 

Vi ska utgå ifrån boken- Snick och Snack på utflykt.  

Dela upp oss i smågrupper för att lättare kunna nå fram med budskapet att vara en bra kompis och ge barnen mer möjlighet till att kunna komma till tals och öva på att lyssna på varandra. 

Aktiviteterna och grupparbetena kommer att ske både inom- och utomhus. 

Vi ska använda oss av konstruktion och teknik för att bygga upp ett landskap som utgår i från boken och äventyren som sker i den.

Vi ska göra om i miljön så att den inbjuder mer till samspelslekar i den fria leken. 

 

 

 

 

 

Koppla läroplansmål som stödjer er projektbeskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: