👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulgruppen - Kärnämne - språkutveckling 20-21

Skapad 2020-09-21 13:07 i Nolängens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Språkutveckling

Innehåll

Visionen

I förskoleområde 6 arbetar vi med att stimulera varje barns språkutveckling oavsett språk. Vi vill uppmuntra och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Vi använder oss av olika strategier och verktyg för att främja barnens språkutveckling.

Formulera tydliga mål och förväntade effekter:

 Vi vill att:

-barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna tankar och uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

--barnen utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

-att barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modermål.  

-varje barn utvecklar ett intresse för skriftspråk.

Vi bygger våra lärmiljöer så att de ska locka och inspirera barnen till språkande och vi stimulerar barns språkutveckling genom högläsning, boksamtal, språklekar, rim och ramsor, sång, musik, bild och drama. Barnen ska omges av ett rikt och nyanserat språk där pedagogerna bekräftar och sätter ord på barnens upplevelser, känslor och händelser. Utveckling sker genom att vi använder oss av olika sätt att kommunicera på och vi uppmuntrar barnen till att samtala och använda sig av de olika sätten att kommunicera på. Vi pedagoger använder oss av olika verktyg såsom bilder, tecken som stöd, olika digitala verktyg som tex Polyglutt i vårt arbete med språkutveckling och för att förstärka språket hos barnen. Det finns många olika språk att använda när vi kommunicerar med varandra och vi uppmuntrar och motiverar barnen till att använda dem oavsett språk. Varje barn har rätt att få göra sig förstådd oavsett språk och det är vår uppgift att guida dem på vägen. Vi väcker barns intresse och medvetenhet för andra språk och kulturer i vardagen genom att barnen tex lär sig ord på olika språk och vi uppmärksammar barnen i att det finns olika språk, kulturer och länder i världen. I vår undervisning stimulerar vi barns språkutveckling genom att på ett lekfullt sätt träna tex munmotorik. Högläsning är en viktig del i barns språkutveckling och vi erbjuder många olika sorters böcker och på flera olika språk.  


 

Uppföljning, reflektion och analys sker löpande i rutan för personal under planeringen

-Bedömning av hur arbetet fortskrider

-Reflektion, både barn och vuxna

-Barnens delaktighet, på vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande? Hur samtalar barnen om projekt/temat? Vad vill barnen fortsätta utforska? etc.

-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?

-Har det tillkommit nya mål?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18