Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan Tema Lek 20/21

Skapad 2020-09-21 13:09 i Enestugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi på nyckelpigan jobbar med temat Lek. Vi har en grupp med många nya barn, genom leken skapar vi trygghet och en gemenskap för barnen. Barnen lär genom lek och det är mycket det vi vill fokusera på.

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning:

Projektets namn: Tema Lek

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

skriv här:

Då vi har en grupp med många nya barn vill vi till en början skapa en trygghet  och ett sammanhang för barnen. Genom leken vill vi skapa detta. Barnen lär också genom lek;

-Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning  

-Sociala samspel

-Språk oavsett modersmål, ordförråd, uttrycka tankar

-Dela med sig, kompromissa och visa hänsyn

-Förståelse för tid och rum

-Utveckla fantasi och kreativitet

-Bearbetning av tidigare erfarenheter

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

skriv här:

Vi vill skapa en trygg grupp där barnen blir nyfikna och vill lära sig mer. Vi vill också se att barnen är aktiva utifrån barnens egna utvecklingsnivå. Vi vill skapa ett genuint intresse hos barnen för det vi gör och att de också får barnen att visa tillit till sin egna förmåga. Att vi lär oss tillsammans med barnen.

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

skriv här:

 

Vi använder oss av material som kan användas i barnens lek, skapande, böcker, ramsor, sånger samt digitala verktyg. Vi lägger fram det på ett lekfullt och lärande sätt. Vi vill arbeta med att utveckla deras lek bland annat genom att erbjuda dem olika material och ge dem input i leken. För att skapa detta förutsätts att vi är närvarande i deras lek.

 

 

 

 

Koppla läroplansmål som stödjer er projektbeskrivning

 

  - Förskollärare ska ansvara för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar

 

  -Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

  -Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: