Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering undervisning temasagan Sländan HT20/VT21

Skapad 2020-09-21 13:58 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet leder vår temasaga Lilla Ärtan och Lilla Ärtans stora resa in oss i fantasins värld. Tillsammans med sociala relationer, språk, matematik och naturvetenskap skapar temasagan en röd tråd genom hela läsåret på Sländan.

Innehåll

 

VARFÖR?


Utifrån läsårets temasaga och huvudkaraktär Lilla Ärtan, möter barnen en saga, sång och berättande som vi på olika sätt kommer att arbeta med under läsårets gång. Tillsammans kommer vi analysera språket så som olika ord och begrepp, lära om matematiken och naturvetenskapen som sagan lyfter fram. Genom hela sagan ligger stort fokus på det sociala samspelet samt integritet.

 

VAD?

 

Efter en inledande period av temasagan där vi bekantar oss och lär känna Lilla Ärtan och hans miljöer, möter barnen Lilla Ärtan i olika sammanhang. I lekfulla undervisningar med tydligt fokus och med varierande arbetsformer riktar vi barnens uppmärksamhet kring de olika karaktärerna som har med nya företeelser för barnen att ta del av, förundras och lära av.

Vi läser temasagan kontinuerligt i undervisningar och i utbildningen under hela året. Däremot har vi valt att göra om en, för barnen känd barnsång, till en saga, sång och berättande som vi kommer hålla oss till. I ett hus vid skogens slut blir I ett hus vid tomatplantans slut.

Vi arbetar hela tiden med att förhålla oss normkritiskt samt normkreativt genom att medvetet tänka på hur och vad vi berättar, vilka pronomen vi använder oss av och som får stort utrymme, samt vilka bilder vi väljer att visa och analysera med barnen. I berättandet och i undervisningar väver vi in olika språk och uttrycksformer.
Sagan I ett hus vid tomatplantans slut kommer vi arbeta med digitalt på olika sätt. Dels tillsammans med barnen, men också skapa digitalt för barnen för att ge dem olika former av berättande.
Bilder av temasagan sitter uppe inomhus på Sländan och kommer finnas tillgänglig för barnen utomhus i olika former. Utöver undervisningarna ger det barnen möjlighet att samtala kring för vidare reflektioner och lek utifrån sagan.

 

 

HUR?

Temasagan inleds under en period tillsammans med alla barnen på Sländan. När vi upplever att barnen är bekanta med Lilla Ärtan och hans vänner så tar sagan vid i olika sammanhang och former. Vi läser temasagan som den är i planerade lässtunder och spontana stunder med barnen under hela året. 

Vi har valt att skriva I ett hus vid tomatplantans slut då beprövad erfarenhet säger att kortare versioner av temasagan fängslar barnen på ett annat sätt och skapar en förståelse och gemenskap kring sagan som är mer gynnsamt för våra yngre barn på Sländan. Under läsåret har vi olika fokus på olika delar i sagan som vi tillsammans analyserar, reflekterar och lär kring genom lek i lustfyllda sammanhang. Bland annat kommer vi i språket gå mer in på olika begrepp, i matematiken olika lägesord och i naturvetenskapen insekter och växter i vår närmiljö. Allt utifrån samma saga för sammanhang och röd tråd för barnen att känna sig trygga och förtrogna med. 

Under året kommer även olika digitala inslag komma med och barnen får möjlighet att möta Lilla Ärtan och hans vänner i olika former med digitala hjälpmedel. De kommer att erfara sagan på olika sätt och vara delaktiga i det digitala skapandet. Variationer i undervisningar är något vi arbetar mycket med och ger våra barn möjligheter att lära med flera sinnen, samt att alla barn lär olika. Den roll vi som pedagoger antar är avgörande för barnens lärandemiljöer. Aktiva pedagoger som är engagerade, intresserade och minst lika nyfikna som barnen är en förutsättning för att barnen ska kunna utveckla kompetenser och förståelser menar Pramling Samuelsson (2013). Barn gör ingen skillnad mellan lek och lärande och lärande uppstår när hela barnets värld involveras (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Margareta Öhman (2019) menar att lek är grunden för barns utveckling, lärande och välbefinnande och bör således ha en central plats i förskolans utbildning. Detta ska genomsyra allt vi gör på Sländan för att tillsammans utvecklas som individer och som grupp. 

 

Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningar och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: