Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Björnidet HT-20/VT-21

Skapad 2020-09-21 14:41 i GÄRDETS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
Björnidets kvalitetsarbete under året 20-21.

Innehåll

Mål:  

På förskolan ska vi arbeta för att utveckla våra lärandemiljöer för att genom dessa skapa möten som ger förutsättningar för ett meningsfullt lärande för både barn och vuxna. Vi ska medvetet planera lärmiljöer som skapar goda möten mellan barn-barn och barn-vuxen för att öka barnens självständighet och tillit till egen förmåga.

 

 

Indikatorer: 

När vi nått god måluppfyllelse gällande vårt gemensamma utvecklingsmål vill jag se följande effekter i verksamheten:

· Samtliga barn på förskolan utifrån vars och ens förutsättningar ges möjlighet att utveckla självständighet och en tro och tillit på sig själva både i vardagliga situationer på förskolan, i det sociala samspelet med kamrater likväl som i sitt lärande och utforskande.

· Samtliga avdelningars arbete planeras och genomförs utifrån barnens intressen och det aktuella behovet i varje barngrupp.

· Samtliga avdelningar har ett process- och projektinriktat arbetssätt för att säkerställa att arbetet utgår från barnen samt följs över tid.

· Samtliga avdelningar har en organisation och ett väl förankrat arbetssätt där barnen ges möjlighet att lära och utvecklas i mindre grupper.

· Samtliga avdelningar har lärandemiljöer organiserade i zoner/stationer utifrån barnens intressen och behov samt där pedagogerna skapar förutsättningar för lärande i möten med andra genom både analogt och digitalt material.

· AKK används som vardagligt verktyg i arbetet med barnen på samtliga avdelningar

 

Våra gemensamma strategier:

· Vi utvecklar tydliga, tillgängliga, kreativa och lustfyllda lärmiljöer med utforskande zoner på varje avdelning. Vi tar utgångspunkt i det relationella lärandet. Analogt och digitalt material ska finnas tillgängligt för barnen på samtliga avdelningar. Vi planerar och organiserar våra lärandemiljöer så att de utgår från barngruppens behov och intressen.

· Vi skapar tydliga dagsstrukturer på samtliga avdelningar som möjliggör för arbete i mindre grupper för att på så sätt främja det relationella lärandet.

· Vi inför AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation som vardagligt arbetsssätt på samtliga avdelningar i syfte att ge alla barn möjlighet att förstå och göra sig förstådda för att främja varje barns möjlighet till självständighet och tillit till egen förmåga.

 

Gemensam reflektion

Reflektion som görs veckovis, enskilt och kollegialt

Reflektionen görs utifrån lärloggar och annan dokumentation

Frågor att klippa in i reflektionen som hjälpfrågor:

Har vi observerat något som leder oss vidare i arbetet med projekt-/fokusarbetet? 

 • Vilket undersökande har barnen varit engagerade i? Vilka lekar har lekts?
 • Vilka nya frågor/intressen har dykt upp som vi kan ta vara på?
 • Hände något oväntat?
 • Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog? Vad var lyckosamt? Vad kunde jag gjort annorlunda?
 • Vilka associationer gör barnen i sitt lärande? (har de tidigare erfarenheter som de kopplar sitt lärande kring)

Med tillägget:

Hur tar vi arbetet vidare utifrån det vi kan utläsa i reflektionerna?

 

Analys

Analysen görs månadsvis och bygger på de reflektioner ni gjort veckorna innan

 Frågor att klippa in i analysen som hjälpfrågor:

Utifrån era sammanställda reflektioner:

 • Vilka intresseområden kan ni urskilja hos barnen?
 • Vad är det ni ser för förändrat lärande hos barnen?
 • Vad har varit av betydelse för att detta lärandet har kunnat ske? 
  • Miljön?
  • Organisationen?
  • Förhållningssättet?
  • Undervisningen?
 • Kan vi se hur barns delaktighet och inflytande tar plats i miljön? Vad ser vi då?
 • Hur ser samspelet ut mellan barn-barn, vuxen-barn och barn-material ut?
 • Vilket lärande har skett hos oss pedagoger?

 

 • Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet framåt?
  • Vad ska vi fokusera på  framåt utifrån vårt projektområde?
  • Genomförande i liten respektive stor grupp?
  • Beskriv erbjudandet ni kommer att ge till barnen, vilka material och hur ni planerar att duka upp det för att bjuda in och locka barnen till nyfikenhet och lärande.
  • Hur planerar ni att samla upp barnens reflektioner samt ge återkast från ert projektområde till barnen
  • Vilken roll tar ni vuxna i projektområdet med barnen framåt?
  • Utifrån barnens “görande”/undersökande/lekar, vilka begrepp upplever vi att barnen utforskar/upplever/försöker förstå?

 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: