Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Rörelse och konstruktion åk 6

Skapad 2020-09-21 20:45 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Under terminen kommer vi att arbeta med temat rörelse och konstruktion inom ämnena teknik och fysik.

Innehåll

Lärandemål 

I tema Rörelse och konstruktion ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Systematiskt undersöka hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

- Beskriva hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft. friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration

- Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur olika fordon påverkar miljön och vilken betydelse det har för en hållbar utveckling

- Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur föremål rör sig när de påverkas av krafter

 - Beskriva hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och resonera om fördelar och nackdelar med detta

 - Göra en skiss till ett modellfordon utifrån vissa kriterier, och utforma ett modellfordon som visar hur dessa kriterier uppfyllts

 - Beskriva hur de olika delarna samverkar för att modellfordonet ska röra sig framåt

 - Dokumentera konstruktionsarbetet med skisser, modeller och texter

 

Undervisning

Under arbetet med temat kommer du få möjlighet att:

- Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last

- Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion

- Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras

- Använda slutsatser av undersökningarna till att utveckla och förbättra en konstruktion

 - Undersöka skillnader mellan ett axeldrivet och ett propellerdrivet fordon

- Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier

- Läsa och tolka texter om hur olika fordon utvecklats och förändrats genom historien och vilken betydelse de haft för människors liv

- Läsa och tolka texter om Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft för vår förståelse av    fenomen i vår omvärld

- Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv och för en hållbar utveckling

 

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera dina undersökningar i text och i bild

Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration

Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

Diskutera och ta ställning i frågor som rör olika fordons miljöpåverkan och betydelse för en hållbar utveckling

Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur vi förstår exempelvis planeters rörelser eller trafiksäkerhetsfrågor

Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar har förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön

Beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt

Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier

Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt

Dokumentera arbetet med hjälp av skisser modeller och texter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Fy Tk
Rörelse och konstruktion

Teknik

E
C
A
Alla uppdrag, bygga - testa- förändra
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla saker tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla saker tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla saker tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Ritningar
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.

Fysik

E
C
A
Alla uppdrag - följa instruktioner - förbättra
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning - material
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar
Jämföra resultat - felkällor - förbättringar
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera resultat
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Kunskaper om kraft och rörelse, begrepp
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: