Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfons—kroppen

Skapad 2020-09-22 07:36 i Förskolan Björkdungen Kristinehamn
Förskola
Med hjälp av Alfons kommer vi jobba med kroppen där fokus ligger på matematik och språk.

Innehåll

 

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

1. Tillgänglig utbildning

2. Språkutveckling

3. Modersmål

4. Matematik

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan

Vart är vi?

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

 

Barnen visar intresse för att bygga med magneter, kapplastavar och duplo. Miniröris, sång och rörelse. 

Vad har barnen för kunskaper idag?

 

 

 

Vart ska vi?

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

 

Vi vill att barnen ska få med sig grunden till matematik ramsan 1-5, siffrorna 1-5. Grunden till språket. Jag/kroppsuppfattning bland annat "stopp! Min kropp!"

1. Förskolan ska skapa förutsättningar för att alla barn ska kunna delta och få möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas efter sin förmåga och sina behov.

2. Förskolan ska öka barnets språkliga förståelse och förmågan att kommunicera i olika sammanhang.

3. Förskolan ska skapa förutsättningar för att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både 

4. Förskolan ska skapa förutsättningar för att barnen bekantas med begreppet matematik och har en förståelse för vad matematik är.

 

Hur utmanar vi?

 

1. Tillgänglig utbildning - 

2. språkutveckling - 

3. Modersmål - 

4. Matematik - 

 

 

Rörelserum - ,

ateljé,

ute/skogen

, samtal

 

Vad är vår förväntade effekt?

 

1. Att alla ska ges möjlighet att vara delaktiga i utbildningens alla aktiviteter.

 Miljön ska vara föränderlig utefter barngruppens behov

Andelen ärenden till barnhälsoteamet minskar.

2. Förskolan ska stimulera barns språkutveckling till att:

 

·         kunna berätta, beskriva och argumentera

·         kunna lyssna, samtala och urskilja ord och språkljud.

tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang.

3.·  Förskolan ska möjliggöra att barn med annat modersmål än svenska har tillgång till alla sina språk.

 

Alla barn ska få kännedom om andra kulturer, språk och traditioner.  

4.·Barnen ska kunna använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på problem.

 

·         Barnet visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet

·         Barnet prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta matematiska resonemang.

 

 Barnet kommunicerar och resonerar om matematikens olika delar. 

 

 Vi vill väcka nyfikenheten för matematik, jaget, språket med hjälp av tecken/bildstöd. Att barnen ska få ett utökat ordförråd, få kunskap om sig själva och andra.

 

 

Hur gör vi?

Vi kommer att dela upp gruppen utifrån mognadsnivå och intresse, samt vilken undervisning de är redo för. Vi kommer att arbeta med olika uppgifter som är relaterade till vårat tema.

Hur ser vår miljö ut?

 

1. Tillgänglig utbildning - 

2. språkutveckling - 

3. Modersmål - 

4. Matematik - 

 

Vi har flera rum vi kan använda oss av samt skapa rum i rummen. Vi har en utemiljö som erbjuder olika möjligheter och utmaningar för barn i olika åldrar.

Förhållningsätt?

 

1. Tillgänglig utbildning - 

2. språkutveckling - 

3. Modersmål - 

 

4. Matematik - 

 

Vi är pedagoger som lyssnar och uppmärksammar det enskilda barnet. 

Vilka material/aktiviteter behövs?

 

1. Tillgänglig utbildning - 

2. språkutveckling - 

3. Modersmål - 

 

4. Matematik - 

 

Vi använder oss av det material som finns tillgängligt för oss.

Barnens funderingar och frågor?

 

Vem gör vad och när?

 

 

 

Vi är ett arbetslag som gör det mesta tillsammans. 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

Kroppsuppfattning, räkneramsor, motorik, rumsuppfattning, tecken och bilder,  språkutveckling, sång och sagor,

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: