Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Solen, Småtrollen

Skapad 2020-09-22 08:28 i 014521 Förskolan Akalla Hill Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

1.Nulägesbeskrivning.

 

Utgå från de övergripande målen i utbildningsplanen/enhetsmålen.

 

-Vad är barnen upptagna med?

 

-Vad ser vi inte idag?

 

Vi jobbar efter temat hållbarutveckling. Barnen visar ett intresse för olika vattenaktiviteter som kopplar oss till temat. Just nu befinner vi oss i en inskolningsfas med en grupp nya barn. Utifrån nuläges observationer kan vi utgå efter att barnen har intresset för att utforska vatten. Inomhus ser vi att barnen mestadels vill utforska vattnet genom kranarna, i sina glas vid lunchen och även ute på gården efter att det har regnat.

 

 

 

Det vi inte ser idag: Vi har fortfarande i dagsläget några barn som har svårt att vara med på samlingarna, inskolningsbarnen har fortfarande inte kommit helt in i avdelningens rutiner. Vi har skapat en planering kring samlingarna där vi delat upp barnen efter ålderskategori (äldre och yngre barn) i två separata rum. Detta för att skapa sinnesro hos barnen så de kan fokusera bättre.

 

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Stimulera språkutvecklingen, initiera för utforskandet, utöka kroppsuppfattningen, använda sina olika sinnen, utforska olika naturvetenskapliga fenomen.

 

 

 

Alla barn ska vara med på någon form av samling. Vi vill att alla barn ska vara delaktiga i samlingsaktiviteterna. Vi vill att samlingen ska bli en positiv upplevelse för barnen.

 

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

 

 

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

 

 

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

 

 

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

Vi använder oss utav förskolans gård för utforskande kring olika naturvetenskapliga projekt med hjälp utav olika artefakter så som, lekmaterial, vattenrännor, hinkar, spadar mm.

 

 

 

Vi kommer även utnyttja närmiljön vi har runt förskolan så som skogen där barnen kommer koma i kontakt med naturens olika resurser så som stenar, kottar, pinnar mm. 

 

 

 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

Vi har vattenstation för barnen där vi har ett vattenbord, barnen får möjlighet att utforska vattnet med olika naturmaterial för att koppla de olika naturvetenskapliga fenomenen där olika matematiska begrepp kommer in så som, sjunka, volym, flyta, stänka, plaska osv.

 

 

 

Vi ska ställa fram samlingsmaterialet innan barnen går in på samlingen.

 

 

 

Vi kommer att ha samling innan lunchen för att skapa struktur och lugnare miljö, ett sätt att få barnen att varva ner och komma in i rutinerna.

 

 

 

 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

Vi kommer satsa på att vara medforskande i barnens olika projekt och utforskande. 

 

Vi vill att alla barn ska inkluderas i samlingarna, vi kommer göra samlingsaktiviteter med sång och konkret material för att öka barnens förståelse och intresse.
Samlingen delas i två grupper så undervisningen kan anpassas mer efter barnens erfarenheter, intressen och behov. Då kan vi lättare vara responsiva i undervisningen med barnen.

 

 

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
Vatten: Experimentera, utforska olika former av vatten, is, flytande form. Använda utemiljön, hur vattnets kretslopp påverkar oss. Använda 4H gården som ett verktyg. Vad händer när det snöar.

 

Samling: Sång, Musik, Enkla grupplekar? Vi kopplar samlingarna till vårt bokprojekt. När vi valt tema inför denna termin kommer vi att fullfölja detta genom att skapa exempelvis flanosagor.

 

7. Så här ska vi använda pedagogisk dokumentation som stöd för vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

Filma, fota, pedagogisk dokumentation med barnen, ta med dokumentation till arbetslagsmöten, reflektera över arbetet.

 

 

 

8. Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?(Tankekarta)

 

Uppdaterad litteratur, ta vara på de olika teoretiska ställningstaganden, ta reda på olika experiment utifrån valbart projekt. Hålla sig uppdaterad.

 

Nya kunskaper som kan vara gynnande för samlingarna är kunskap kring TAKK.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: