Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan Småtrollen ht 20

Skapad 2020-09-22 08:36 i 014521 Förskolan Akalla Hill Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
I Utbildningsplanen beskriver vi övergripande mål för förskolan utifrån enhetsmålen från stadsdelen.

Innehåll

 

Utbildningsplan för Småtrollen förskola - Akalla

 

 

 

 

 

Enhetsmål

 

Att alla barn utvecklar sina förmågor i språk, naturvetenskap och matematik samt fysisk aktivitet.

 

 

 

Förväntat resultat: Alla barn visar ett förändrat kunnande

 

Genom ett transdisciplinärt arbetssätt där barnen får möjlighet att möta aktiviteter och planerad undervisning utifrån flera ämnesområden ger vi dem möjlighet att utveckla sina kunskaper.

 

 

  

 

Indikator

 

Alla avdelningar har ett systematiskt kvalitetsarbete

 

Alla barn har synliggjorda lärprocesser dokumenterade

 

Alla barn är ute varje dag

 

 

 

Språk

 

Barnen ska erbjudas ett språkutvecklande arbete där svenskan ligger som grund för utbildningen och bidrar till att barnen utvecklar ett nyanserat språk och litteracitet.  TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) används med alla barn som ett stöd i kommunikationen.

 

 

 

På vår förskola vill vi arbeta med att barnens språk och kommunikation blir ännu mer varierad och att de får verktyg för att uttrycka känslor och tankar, lösa konflikter, berätta vad de vill.

 

Vi vill bli bättre på TAKK och använda det mer regelbundet med barnen.

 

 

 

Naturvetenskap, matematik och teknik.

 

I undervisningen ska barnen erbjudas olika arbetssätt som främjar och stödjer deras förändrade kunnande inom matematik, naturvetenskap, teknik skapande med hjälp av olika material och konstruktion. Barnen ges möjlighet att använda och pröva olika verktyg, material och tekniker, såväl analoga som digitala.

 

 

 

På vår förskola vill vi utveckla arbetet med digitala tekniker genom att pröva nya appar och teknologier med barnen.

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet

 

Genom att vara utomhus mycket främjar vi barnens rörelseförmåga, motorik och koordinationsförmåga på ett allsidigt sätt. På vår förskola är alla barn ute minst en timme varje dag.

 

Hälsa och välbefinnande är av betydelse för människans välmående och vi är därför noga med att ha näringsriktig kost och erbjuda barnen en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila.

 

På vår förskola vill vi utveckla utomhusmiljön så att barnen får större möjligheter till både grov och finmotoriken genom att erbjuda barnen olika bygg- och konstruktions material och lekstationer. Vi vill anpassa dessa aktiviteter utifrån barns olika behov och ett normkritiskt perspektiv så alla kan delta på sina villkor.

 

 

Förändrat kunnande

 

För att dokumentera gruppens och det enskilda barnets förändrade kunnande använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Tillsammans med barnen och vid våra planeringar reflekterar vi över dokumentationen. Dokumentationen görs genom bilder/filmer, anteckningar/intervjuer, teckningar och andra alster barnen skapar.

 

På vår förskola vill vi utveckla användandet av ljudupptagning/filmning av undervisningsaktiviteter för att reflektera över dessa och förbättra dem. Vi vill lägga mer tid på att reflektera utifrån teoretiska ställningstagande med ett kritiskt förhållningssätt. 

 

 

Enhetsmål

 

Varje barn har inflytande och kan påverka sin förskolevardag.

 

Förväntat resultat

 

Alla barn utvecklar en vidgat förståelse för demokratiska perspektiv

 

Beskriv mer specifikt hur det kan se ut per förskola. Barnkonventionens artiklar 2, 3, 6 och 12 blir ett underlag för barnens inflytande och delaktighet i utbildningen. 

 

Indikator:

 

Alla avdelningar har ett systematiskt kvalitetsarbete

 

Alla barn har inflytande över förskolornas fysiska och mentala lärmiljö utifrån sina intressen behov och förmågor.

 

Inflytande och demokratiska perspektiv

 

Vi respekterar varje barns personliga och kroppsliga integritet. Därför är vi noga med att barnen görs delaktiga i de olika omsorgssituationerna och att de själva har inflytande över dokumentation av det egna lärandet och hur det presenteras.

 

Vi utgår från barnets bästa och barns rätt till delaktighet och inflytande samt att de ska få kännedom om sina rättigheter.

 

På vår förskola vill vi utveckla barnens dokumentation av det egna lärandet. 

 

 

Valbart att arbeta specifikt mot detta

 

Med barnkonventionen som lag utgår vårt arbete från barnkonventionens grundprinciper.

 

Barnombudsmannen (BO) beskriver barnkonventionens grundprinciper så här:

 

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
  • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

 

 

 

 

 

Övriga utvecklingsområden för vår förskola.

 

 

 

-Digitala verktyg

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: