Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi upptäcker matematik

Skapad 2020-09-22 09:21 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Barnens vardag i förskolan är fylld av matematik. Där vi ger de möjligheter att upptäcka och utforska matematik i meningsfulla sammanhang.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

På gnistan går barn födda 2018 och 2019 och de är fördelade i grupperna Biet och Getingen

Barnen är olika långt komna i sina matematiska förmågor och vi vill att alla skall utmanas utifrån sina förutsättningar.

Vi vill att barnen skall erövra nya kunskaper inom matematikområdet och kunna förmedla denna kunskap antingen genom det verbala språket, kroppsspråk och TAKK. 

Att barnen vågar, vill och känner tilltro till sin egen förmåga såväl i vardagen som i framtida sammanhang. 

Syfte: Vi vill väcka lusten och synliggöra matematiska förmågor hos barnen, genom att lyfta fram matematiskt innehåll i bla olika sagor då intresset är stort för sagor i olika variationer

Generativ fråga: Vad är räkna? 

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 •  förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Vi vill att barnen ska utmanas i... utifrån ålder och förmåga

 • Att se, jämföra och att räkna på olika sätt 
 • Olika matematiska begrepp
 • Prepositioner 
 • Sortering/klassificering
 • Att få göra demokratiska val och fatta beslut 
 • Samarbeta med andra på olika sätt
 • Vi vill se att barnen visar intresse, nyfikenhet och glädje för våra undervisningar och vågar, vill prova sig fram utifrån sin förmåga med materialet vi erbjuder

Kärnämnen/förmågor:

 • Koherens: att förstå sammanhang och orientera sig, rumsligt och socialt
 • Minne: att komma ihåg och uppleva förväntan
 • Abstraktion : att symbolisera och bilda begrepp

Begrepp:

 • Matematik, jämföra, lika, olika, på, under, framför, bredvid, pröva, prova, stor, liten, mellan, sortering, klassificering, räkna, göra val, lärplatta, fotografera, filma, appar, urskilja, mönster, leka, lokalisera, samarbeta, räkna, mäta, konstruera, förklara, kan, vet vill, lägesord, sagor, ramsor, sånger.

Arbetslagets förhållningssätt

Vi vill arbeta scaffolding stöttande i våra olika undervisningar och i utbildningstiden i våra olika lärmiljöer både inne som ute.

Medforskande, närvarande, tro på det kompetenta barnet och våga utmana och utveckla varje barn utifrån sin förmåga. 

Våra undervisningar skall vara glädjefyllda och varierande.

Vi skall rikta barnens uppmärksamhet till ett lärandeobjekt och låta barnen utforska och urskilja detta objekt genom olika variationer. 

Vetenskaplig grund:

Utvecklingspedagogiskt perspektiv där vi riktar barnens uppmärksamhet till ett lärande objekt och sedan låta barnen utforska detta objekt genom olika variationer.

Variationsteori: en teori med fokus på lärandeobjekt i undervisningen. Forskning har visat att när begrepp presenteras i relation till varandra med hjälp av variation och kontraster, ökar lärandemöjligheten.

Vygotskij: samspel och lärande

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Kartläggning över barnens förmågor och förståelse för att kunna se progression och förändrat kunnande. 

Kriterier/ utvärdering:

Skriva i reflektionsrutan efter våra undervisningar och göra barnen delaktiga i dokumentationen på unikum.

Visa barnen deras bilder/filmer över deras upplevelser och lärande.

Samtal med barnen kring reflektionsväggen

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera) 

         Vi låter barnen få uppleva olika sagor i variation där vi fokuserar på det matematiska innehållet.

         Vi sjunger sånger och ramsor med matematiskt innehåll.

         Använda de Digitala verktyg utifrån aktivitet, programmering, interaktiva tavlan, appar mm

         Vi kommer fortlöpande dokumentera barnens lärande och förändrat kunnande på Unikum och på reflektionsväggen samt i deras underlag för utvecklingssamtal.

Aktiviteter:

 • Samling varje dag på samma plats, identitetsbilder i storgrupp och därefter delar vi in barnen i mindre undervisningsgrupper utifrån ålder och mognad. Benämna antal, räkna barnen tillsammans.
 • Tydligt lärobjekt i våra undervisningar
 • Läsa sagor analogt, digitalt, samtala kring matematiska aspekter i sagan och lägga fokus på detta.
 • Sjunga sånger och ramsor med fokus på matematiska begrepp
 • Spela spel
 • Lägga pussel
 • Digitala verktyg, appar med matematiskt innehåll där barnen samarbetar

Dokumentation:

Fortlöpande på gruppnivå och därefter till barnens individuella lärlogg när de påvisar någon av förmågorna eller begreppen. 

När vi ser att barnen har ett förändrat kunnande i det som vi valt att utmana dem.

Formativ uppföljning:

På vår hemvist har vi tydliga lärmiljöer. Barnen utforskar och bekantar sig med materialet. Vi börjar våra undervisningar i helgrupp, för att vara en viktig del i ett sammanhang. Undervisning sker sedan i antingen stor eller liten undervisningsgrupp utifrån lärandeobjektet. Vår undervisning och utbildning bedrivs till största del utomhus och då på en bestämd plats.

 

 

Källor:

·       Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer" av Ann S Philgren (2018)

·       Unikum, Edsbro förskola Norrtälje, pedagogisk planering ”Baklängesplanering”

·       www.forskola.kvutis.se

·       https://utbildningar.skolverket.se/group/identitet-jamstalldhet-och-digitalisering-i-forskolan/startsida?packageId=305&slide=2

·       Ifous, Flerstämmig undervisning i förskolan

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: