👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Vt 21 åk1

Skapad 2020-09-22 11:36 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
VI kommer att arbeta med tala, läsa och skriva

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

Alfabetet och alfabetiskordning

Bokstävernas ljud och form.

Ljuda ihop korta, enkla ord ex mus, sol, sko och leka.

Läsa texter ( A;B;C ..böcker, Ottos dagbok, Nyckeln till skatten)

Skriva korta, enkla ord genom att ljuda själv ex säl och vas.

 • Skriva korta texter med penna/dator
 •  
 • Samtala om och svara på enkla frågor kring en gemensam läsupplevelse ex ABC-klubben. 

 Undervisning 

 • Lyssna efter bokstavsljud början, inuti och slutet.
 • Känna igen bokstäver i text och skyltar mm.
 • Arbeta med bokstävernas ljud och form.
 • Arbeta praktiskt med bokstäver, bygga ord, ljuda ihop och träna läsriktning.
 • Träna ordbilder.
 • Skriva ord till bilder.
 • Skriva sagor, berättelser och korta texter till NO/SO
 • Läsa texter anpassade efter förmåga.
 • Användning av digitala hjälpmedel.
 • Lyssna, samtala och diskutera 

Bedömning

 • Genom skolverkets bedömningsmaterial.

 

(Konkretisera målen för eleverna. Utgå från kunskapskravet, syfte och centralt innehåll.) 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta praktiskt och konkret med alfabetetets ordning, bokstäver och ljud.

Vi arbetar enskilt, i par och grupper

 

Begrepp:

 Alfabetet

Stor och liten bokstav

Mening

Digitala verktyg:

Chromebooks

Slutuppgift:

Skolverkets bedömningsunderlag i svenska vt21

(När och hur ska eleven visa vad den lärt/utvecklat)

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3

Matriser

Sv SvA
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1-3

Avstämning A (åk 1)

LÄSA - Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. SKRIVA - Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
LÄSA
SKRIVA
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter. (SvA: Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.)
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.

Avstämning B (åk 2)

LÄSA - Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning. SKRIVA - Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
LÄSA
SKRIVA
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

Avstämning C (åk 3)

LÄSA - Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter. SKRIVA - Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
 • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
LÄSA
SKRIVA
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning. (SvA: Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.)
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår. (SvA: Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.)
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.