Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse Kroppsmedvetenhet och Koordination

Skapad 2020-09-22 13:10 i 243071 Förskolan Concordiavägen 29 Stockholm Skärholmen
Förskola
Genom planerade likväl som spontana rörelseaktiviteter under dagen på förskolan, vill vi inspirera barnen till ett utökat intresse för olika rörelsetekniker. Med syfte att de ska få en mer utvecklad förståelse för den egna kroppsuppfattningen och koordinationen.

Innehåll

 

VAD? - vad ska vi stanna upp vid, fördjupa oss i, förundras över?
Under våra observationer har vi kunnat se att barnen på Gröna har ett väldigt brett intresse område för olika aktiviteter och material på avdelningen, allt från bygg och konstruktion till skapande till ett intresse för pyssel och bokläsning. För att knyta ihop barnens olika intressen och förmågor väljer vi att stanna upp och reflekterar kring ”Hur väljer barnen att utforska sina kroppar i förhållande till sin omvärld, på förskolan och i närmiljön?
 

 

VARFÖR? - vilket syfte har undervisningen? Koppla till Lpfö 18 (max två mål)

 

 

 

Genom att planera in rörelseaktiviteter dagligen både spontana och planerade ser vi till att varje barn inspireras till att använda sin kropp och stärka sin kroppsmedvetenhet. Detta ska uppmuntra till att utmana det enskilda barnet likväl som barngruppen i stort, låta barnen använda olika rörelsetekniker.

 

 

 

Till följd av det ovanstående ge barnen utrymme att utforska sin omvärld och ständigt utmana med att inte alltid gå till samma platser eller använda sig av samma material. Genom detta uppnår vi att varje barn utvecklar ett mer nyanserat grov- och finmotoriskt rörelsemönster. Det är även viktigt att utgå från barnens egen nyfikenhet och fantasivärld samt utmana barnen vidare i sitt upptäckande av dessa med hjälp av sina kroppar i förskolan likväl som i närmiljön. Vårt mål är att erbjuda rörelseaktiviteter utifrån barnens olika förutsättningar och behov samtidigt som vi skapar en lustfylld undervisning.

 

   

 

HUR? - hur ska vi undervisa med hjälp av en mängd olika uttrycksformer?

 

Vi ser till att barnen får upptäcka nya miljöer i form av parker och utflykter till skogen samt utforskar material som uppmuntrar till lek och rörelse i så väl inom-, som utomhusmiljön.

 

       Vi har bland annat planerat att promenera en bit till skogen i mindre grupper en dag i veckan. Där får barnen tillfälle att utmana sina invanda rörelsemönster då de får klättra upp för berg eller gå på smala stigar ner till vattnet vid lyran. Barnen ska då få en uppgift till varje tillfälle, exempelvis där de får lov att plocka med sig naturmaterial som symboliserar hösten för just dem. Vi har även tänkt låta barnen utforska matematiken i naturen då de får i uppgift att plocka pinnar eller stenar i en viss mängd, storlek och antal. Eller naturvetenskap när de får ta med sig blad från tre olika träd, som vi tittar närmare på förskolan. 

 

 

 

       I Ateljén tänker vi att vi undersöker material som främjar till utforskande av det finmotoriska rörelserna. Material som lera, kolkritor och sugrörsmålningar. Självklart använder vi även våra händer och fötter i vårt skapande tillsammans med färg.

 

      

 

Rörelserummet- I vår inomhusmiljö har vi även tillgång till ett rörelserum där vi planerar att hålla aktiviteter med hjälp av våra digitala verktyg som finns tillgängliga, så som projektor och overheadapparat. Även annat material som inspirerar till rörelse och som kan ingå i en eventuell hinderbana, gymnastik eller yogastund.

 

      

 

       På förskolans gård- Vi har under början av HT valt att göra om en del i förskolans utemiljö. Vi har fått in en hel del nytt material som stimulerar till att barnen ska kunna leka mer rörelselekar. Vi introducerar även en del lekar där barnen får röra på sig och leka tillsammans i helgrupp likväl som i mindre grupper.

 

 

 

Tillsammans med barnen som ingått i någon av ovanstående aktiviteter, tänker vi oss en kort återkoppling och reflektion, för att få tillgång till barnens egna tankar och skapa ett reflekterande arbetssätt som grundar sig i dess uppfattning av sin omvärld och det som sker i stunden. Till vår hjälp har vi dokumentationsmaterial som vi låter barnen reflektera kring. Vi använder oss då framförallt av bilder och korta filmsnuttar då barnen är absorberade i sitt görande.

 

 

 

 

 

VEM? - vem ansvarar för vad?

 

Det är hela arbetslaget som ansvarar för att fullfölja projektet och temat.

 

 

 

INKLUDERING - vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta?

 

-Vi tänker att det är viktigt att grupperna utformas utefter barnens olika kunskaper och behov. 

 

Vi är även medvetna om hur betydelsefull miljön är i anpassandet av de tema/projekt vi väljer att arbeta med under terminen.

 

-I vår planering ser vi till att alla barn inkluderas i de aktiviteter vi erbjuder i så stor utsträckning som möjligt.

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: