Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På äventyr med Plupp

Skapad 2020-09-22 13:45 i Ängås förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi kommer under läsåret 20/21 att arbeta med ett gemensamt tema/projekt för yngrebarnsgrupperna som kommer att vara "Plupp".

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

 

Vi är just nu igång med vår nya omorganisation där vi ska jobba med mindre barngrupper. Vi kommer att vara 10 barn på Katthult. Vi skolar in nya barn och vi fokuserar på att sätta trygghet och rutiner i den nya barngruppen.

 

Vi kommer att ha samarbete med de andra yngrebarnsgrupperna och har enats om ett gemensamt tema/projekt som kommer att vara ”Plupp” med fokus på möten, kommunikation, samspel, natur och hållbar utveckling i omvärlden. Plupp kommer vara tema/projektets ambassadör och närvarande i allt som vi gör.

 

Vi ser genom observationer och förra årets analys att vi har ett behov i barngruppen av att jobba med känslor, samspel och kompisrelationer. Både i vardag och i planerade undervisningsaktiviteter där vi är närvarande pedagoger som vi såg i förra årets analys som framgångsfaktor. Även vårt gemensamma förhållningssätt och barnsyn är av stor vikt för att främja undervisningens kvalitet.

 

 

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?
Normer och värden

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...
- ta ansvar för sina egna handlingar
- inspirera varandra att ta ansvar för miljön och samhället
- vara goa kompisar och visa hänsyn till varandra

 


Målet når vi genom att..
 

 

 • Samtala kring hållbarhet
 • Ge barnen möjligheter att aktivt hjälpa till mot en hållbar utveckling, tex plocka skräp i skogen, ta hand om djur och natur
 • Samtala om djur och naturs värde och ekosystem
 • Ha hjärtestunder med barnen där vi samtalar om ansvar, känslor, relationer m.m.
 • Vi är närvarande pedagoger med god hörstyrka och intresse för barnens funderingar och frågor som vi på ett medforskande sätt bemöter

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...
- undersöka i matematiska sammanhang
- se och lösa matematiska problem

 


Målet når vi genom att

 

 • Erbjuda barnen matematiska undervisningsaktiviteter

 • Skapa miljöer och material för att stimulera barnens nyfikenhet till att undersöka, reflektera och pröva olika matematiska sammanhang

 • Samtala kring matematiska begrepp i vardag och undervisning

 

 

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier så väl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...
- vara nyfiken på berättelser, bilder, TAKK och bildstöd som kommunikation
- förstå att det finns olika typer av medier och sätt att kommunicera på
- samtala kring böcker, fantasi och verklighet

 


Målet når vi genom att

 

 • Boksamtal, arbeta med Polyglutt och böcker i undervisning

 • Erbjuder medier i olika former, tex digitala, projicering, bildstöd, TAKK och analog litteratur och sakprosa

 • Har en miljö som inspirerar till berättelser, bilder och samtal kring dessa

 

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...
- se och samtala om samband i naturen
- intressera sig för hur vi påverkar natur och samhälle i ett hållbarhetstänk

 


Målet når vi genom att

 

 • Vara mycket i skogen, minst en skogsdag i veckan

 • Följa naturens förändring genom årstiderna

 • Samtala kring samband i naturen, samhället och människors påverkan tex samtala om vad nedskräpning gör med djur och miljö på barnens nivå

 • Vara närvarande medforskande pedagoger i barnens undersökande av naturen

 

 

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
fantasi och föreställningsförmåga.

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...
- att skilja på och samtala om fantasi och verklighet
- leka med och utforska okodade material

 


Målet når vi genom att

 

 • Erbjuda okodade material

 • Skapa med olika tekniker och material i tex vårt gemensamma projekt att bygga en kåta till Plupp med bland annat naturmaterial som vi samlar från skogen

 • Vara medskapande i barnens fantasi och erbjuda drama, berättelser och fantasi tillsammans med barnen i undervisningsaktiviteterna

 • Ta tillvara på barnens nyfikenhet och spinna vidare på deras fantasi, berättelser och erfarenheter

 

Barns delaktighet och inflytande

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...
- kommunicera på olika sätt
- våga uttrycka sina känslor och tankar

 


Målet når vi genom att

 

 • Erbjuda barnen olika former av kommunikation så att de kan förmedla sina tankar och åsikter, tex genom TAKK och bildstöd

 • Ge barnen en grundtrygghet genom en god anknytning och relation till barnen så att de vågar uttrycka sig och därmed påverka sin situation

 • Ge barnen möjligheter att välja och påverka sin situation i de fall det är möjligt

 • Ha en tillåtande och varierande miljö med olika aktiviteter och material där barnen har möjlighet att vara självständiga och därmed kunna påverka sin vardag

 

 

 

Lärmiljöerna på Katthult
Vi ser våra lärmiljöer som den tredje pedagogen och vi reflekterar ständigt om våra lärmiljöer kopplat till barnens behov, intressen och interaktion/samspel. Vi vill ha en miljö som främjar möten mellan barnen och pedagogerna samt utmanar och väcker utforskarlust hos barnen. Lärmiljöerna ska vara föränderliga och spegla vårt tema och projektarbete. Vi skapar miljöer där alla läroplansmål finns representerade och synliggör det genom tavlor där läroplanscitat finns kopplade till den specifika lärmiljön. Vi vill använda oss mer av digitala verktyg i miljön för att skapa spännande och inspirerande kulisser i barnens lekar, vi kommer att göra detta genom att projicera på väggen med projektorn.

 

Vi använder oss utav både inomhusmiljön samt utomhusmiljön i våra undervisningsaktiviteter och kommer att ha en skogsdag i veckan. Utomhusmiljön är en viktig del i vår utbildning där vi kopplar och arbetar med våra läroplansmål.

 

 

 

Dokumentation
Vi har en processruta som har till syfte att öppna upp för reflektion, samtal och möten mellan barnen om vårt aktuella projekt. I processrutan sitter det bilder och annat material som har med projektet att göra. Barnen får en tydlig överblick över projektet och processen och kan mötas i samtal om vad som hänt, se sig själva i projektet samt se hur processen utvecklas.

 

Vi kommer att göra barnen delaktiga i dokumentationen genom att använda digitala verktyg, fota, filma och på så vis kunna gå tillbaka tillsammans med barnen och se tex vad vi gjorde föregående gång.

 

Vi kommer att dokumentera för vårdnadshavare på Unikum genom veckobrev och lärloggar kopplade till läroplansmålen samt projektet/temat. Vi kommer att dokumentera våra egna reflektioner på Unikum varje reflektionsfredag.

 

Dokumentationen är viktig för att vi ska kunna utveckla och föra vår utbildning vidare tillsammans med barnen. Barnens intressen och behov styr oss vidare i processen och vi är medforskare tillsammans med barnen.

 

 

 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

 

Normer och värden

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Barns delaktighet och inflytande

 

Lust att lära

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: